Aanbod/ ... woningen gevonden

Toon filters Verberg filters
Type
Plaats
Prijsklasse
Woonoppervlakte
Peters & Partners Amsterdam B.V. BESCHIKBAAR
Prinsengracht 235
GEHEEL MONUMENTAAL GRACHTENPAND (CA. 200 M2) MET GROTE RAAMPARTIJEN AAN DE PRINSENGRACHT. VEEL ORIGINELE DETAILS ZIJN NOG AANWEZIG EN DE BEGANE GROND HEEFT EEN PLAFONDHOOGTE VAN CIRCA 4.25 METER. DE BIEDINGSTERMIJN SLUIT OP 14 JANUARI 2022.

----- See Enlish text below -----

Dit unieke grachtenpand werd in 1649 gebouwd en in gebruik genomen als Aalmoezeniers Huiszittenhuis waar toen der tijd eten uitgedeeld werd aan de armen. In het pand hadden ze o.a. de beschikking over een eigen bakkerij.

Erfpacht:
De verkoop geschiedt middels een uitgifte in eeuwigdurende erfpacht. De vraagprijs voor de eenmalige vergoeding voor de waarde van de opstal (gebruiksoppervlakte is ca. 200 m2) bedraagt: € 600.000,-- k.k. Daarnaast heeft de koper de mogelijkheid de erfpachtcanon bij uitgifte van het perceel met de daarop bevindende opstal eeuwigdurend af te kopen door voldoening van een afkoopsom van € 900.000,--. Er kan door de kopende partij ook gekozen worden om een jaarlijkse vergoeding (canon) te betalen voor het gebruik van de grond van € 21.510,-- Dit bedrag staat bij ongewijzigd gebruik vast, afgezien van de jaarlijkse aanpassing van de inflatie.

Mocht de kopende partij er (gedeeltelijk) een andere bestemming aan willen geven dan wonen of sociaal maatschappelijk, dan is de koper verplicht om de volledige afkoopsom te betalen. Als bijvoorbeeld de kopende partij het deels wilt gebruiken als kantoorruimte dan dient de gehele afkoopsom betaald te worden. Mocht de bestemming in de toekomst wijzigen dan zal de dan geldende afkoopsom betaald dienen te worden.

U kunt de Algemene Bepalingen 2016, welke van toepassing zijn en overige informatie omtrent erfpacht vinden via de website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Indeling begane grond:
Via het tochtportaal is de indrukwekkende ruime hal van de woning bereikbaar. Hier bevinden zich een separaat toilet, separate douche en een trap naar de eerste verdieping. De hal geeft toegang tot een royale woonkamer (43m2). Wat direct opvalt zijn de hoge plafonds (4,25m) en het vele licht dat binnen komt door de grote raampartijen aan de voorzijde. Aan de woonkamer grenzen twee kamers van circa 13 m2 en circa 9 m2. Deze lenen zich uitstekend als slaapkamer of als werkkamer.
Aan de achterzijde van de woning is een uitbouw gerealiseerd van circa 17m2, deze is in de jaren 50 van de vorige eeuw aangebouwd. Aan de uitbouw is nog een extra kamer verbonden van circa 8m2 die als opslag gebruikt kan worden. De aanbouw is van indifferente waarde en de kopende partij kan gaan onderzoeken of de uitbouw omgezet kan worden naar een buitenruimte/tuin.

Indeling eerste verdieping:
Deze verdieping beschikt over een gesloten keuken, een badkamer voorzien van een douche, wastafel en toilet. De woonkamer beschikt over een schouw, vaste kasten en een dakraam. Aan de voorzijde heeft u een prachtig uitzicht over de Prinsengracht en de Egelantiersgracht.
Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers; een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van het pand

Locatie:
De woning is gelegen in de wereldberoemde 17e -eeuwse grachtengordel (UNESCO Werelderfgoed) aan de rand van de Jordaan met de Westertoren om de hoek. Met tal van gezellige restaurants en cafés is hier altijd wat te doen. Voor de dagelijkse boodschappen kan men terecht op de Westerstraat. Het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand, de Westermarkt en het Centraal Station zijn goed bereikbaar.

Vloer:
Na controle door de verkoper is gebleken dat enkele vloerbalken vervangen dienen te worden. Deze werkzaamheden zullen voor rekening en risico van de verkoper worden uitgevoerd. Documentatie hierover zijn beschikbaar via ons kantoor.

Monument:
Het pand is een Rijksmonument.

Documentatie:
De stukken betreffende dit object zijn op te vragen bij ons kantoor.

Belangrijke informatie:
Het vastgoed wordt aangeboden onder voorbehoud van een screening in het kader van de integriteit van de erfpachter, op basis van het gemeentelijk integriteitsbeleid (BIBOB) en onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

Op deze verkoop zijn diverse aanvullende bepalingen c.q. bijzonderheden van toepassing, waaronder de waarborgsom, meer informatie hierover kunt u vinden in het financieel kader.

Het financieel kader verkoop/uitgifte en de brochure 'Verkoop van gemeentelijk vastgoed' zijn van toepassing op deze aanbieding. In deze brochure heeft de gemeente Amsterdam de (proces)voorwaarden waaronder de gemeente Amsterdam haar gemeentelijk vastgoed aanbiedt nader uitgewerkt. Deze brochure kunt u downloaden van de website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. Het financieel kader is verkrijgbaar bij ons op kantoor.

Na bestuurlijke goedkeuring zal het erfpachtrecht worden gevestigd op basis van de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.

Bieding:
Onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, heeft ons verzocht om het object minimaal zes weken openbaar aan te bieden (o.a. op Funda). Binnen deze periode zal het object Prinsengracht 235 dan ook niet aan een gegadigde worden gegund. De biedingstermijn sluit op 14 januari 2022, dit is acht weken ivm de diverse feestdagen. Een biedingsformulier is verkrijgbaar bij ons op kantoor. Het biedingsformulier dient volledig ingevuld, geparafeerd en ondertekend inclusief een kopie legitimatiebewijs, en indien van toepassing een uittreksel KvK, verstuurd/ in één pdf bestand gemaild te worden naar Notariskantoor Spier en Hazenberg,

Disclaimer:
Bovenstaande tekst is uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.


MONUMENTAL CANAL HOUSE (APPROX. 200 M2) WITH LARGE WINDOWS ON THE PRINSENGRACHT. MANY ORIGINAL DETAILS ARE STILL PRESENT AND THE FIRST FLOOR HAS A CEILING HEIGHT OF APPROXIMATELY 4.25 METERS. THE BIDDING PERIOD CLOSES ON JANUARY 14, 2022.

This unique canal house was built in 1649 and put into use as the poorhouse where, at the time, food was distributed to the poor. In the building they had access to, among other things, their own bakery.

Leasehold:
The sale takes place by means of an issue in perpetual ground lease. The asking price for the single payment for the value of the building (usable area is approx. 200 m2) is: € 600.000,-- k.k. In addition, the buyer has the possibility to buy off the ground rent in perpetuity when issuing the plot with the building on it by paying a lump sum of € 900.000,--. The purchasing party can also choose to pay an yearly fee (canon) for the use of the land of € 21,510.-- This amount is fixed with unchanged use, apart from the annual adjustment for inflation.

If the buyer wishes to use the property (partially) for a purpose other than residential or extracurricular, the buyer is obliged to pay the full purchase price. If, for example, the purchasing party wishes to use part of the land as office space, the full purchase price must be paid. If the destination changes in the future, the then applicable lump sump will have to be paid.

You can find the General Conditions 2016, which apply and other information about leasehold via the website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Layout first floor:
Through the portal is the impressive spacious hall of the house accessible. Here is a separate toilet, separate shower and stairs to the second floor. The hall gives access to a spacious living room (43m2). What immediately attracts attention are the high ceilings (4.25 m) and the light that comes through the large windows at the front. The living room has two rooms of approximately 13 m2 and approximately 9 m2. These lend themselves perfectly as a bedroom or study.
At the rear of the house is an extension of approximately 17m2, this is in the 50s of the last century built. On the extension is an extra room attached of approximately 8m2 which can be used as storage. The extension is of indifferent value and the purchasing party can investigate whether the extension can be converted into an outdoor area/garden.

Layout second floor:
This floor features a closed kitchen, a bathroom equipped with a shower, sink and toilet. The living room has a mantelpiece, closets and a skylight. At the front you have a beautiful view over the Prinsengracht and Egelantiersgracht.
On this floor there are two bedrooms, one at the front and one at the rear of the property.

Location:
The property is located in the world famous 17th -century canal belt (UNESCO World Heritage) on the edge of the Jordaan with the Westertoren around the corner. With numerous cozy restaurants and cafes there is always something to do. For daily shopping you can go to the Westerstraat. Public transport is within walking distance, the Westermarkt and Central Station are easily accessible.

Floor:
After inspection by the seller it appears that some floor beams need to be replaced. This work will be carried out at the seller's expense and risk. Documentation about this is available through our office.

Monument:
The property is a National Monument.

Documentation:
The documents concerning this property can be requested from our office.

Important information:
The property is offered subject to a screening in the context of the integrity of the leaseholder, based on the municipal integrity policy (BIBOB) and administrative approval from the Municipality of Amsterdam.

This sale is subject to various additional provisions or details, including the deposit, more information can be found in the financial framework.

The financial framework for sale/issue and the brochure 'Sale of Municipal Real Estate' apply to this offer. In this brochure the Municipality of Amsterdam has further elaborated the (process) conditions under which the Municipality of Amsterdam offers its municipal real estate. You can download this brochure from the website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. The financial framework is available at our office.

After administrative approval from the Municipality of Amsterdam, the ground lease right will be established based on the General Provisions for perpetual ground lease 2016 Amsterdam.

Bid:
Our client, the municipality of Amsterdam, has requested us to offer the object publicly for at least six weeks (a.o. on Funda). Within this period the property Prinsengracht 235 will therefore not be allocated to any candidate. The bidding period closes on January 14, 2022, which is eight weeks due to various holidays. A bidding form is available at our office. The bid form should be completed in full, initialled and signed, including a copy of your ID and, if applicable, an extract from the Chamber of Commerce, and mailed in one pdf file to Notary Office Spier en Hazenberg,

Disclaimer:
The above text is indicative only, no rights can be derived from it.
€ 600.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. BESCHIKBAAR
Prins Hendriklaan 9 D
**This property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

**English text below**

Uniek, zeer luxe afgewerkt appartement van bijna 300 m² met dubbele garage in het souterrain, eigen lift en eigen entree. Volledig met passie ingedeeld, ingericht en afgewerkt onder architectuur van Tanya van Leeuwen Interieur Architectuur BV.

Indeling :
Eigen entree vanuit de hal met eigen trap en privé lift vanuit de dubbele garage naar de eerste verdieping. Lichte vide. Bovenaan de trap betreed u het riante appartement waarna de eetkamer over gaat in de luxe op maat gemaakte keuken met marmeren werk bladen en voorzien van alle denkbare, nieuwste inbouw apparatuur zoals een Bora kookplaat met wok en grillplaat; doorkijk naar tuin. Vanuit de keuken (ca. 60 m²) heeft men door de glazen gas open haard zicht op een van de twee zitkamers. Aan de zitkamer is een groot terras (28 m²) op het zuiden verbonden met zicht op de onder architectuur aangelegde tuin van het complex. Aan de noord zijde van het appartement een tweede zit/tv/werkkamer, welke eenvoudig tot derde slaapkamer af te scheiden is, met zicht op de voortuin. Centraal in het appartement bevinden zich een logeerkamer met luxe vaste kastenwand en doucheruimte met toilet en wastafel. Hoofdslaapkamer met kastenwand en geïntegreerd groot ladeblok, apart een toilet en bidet, open badkamer met Philip Stark ligbad, dubbele wastafel met prachtige spiegelwand en dubbele inloop douche. Technische ruimte met cv, was- en droogmachine aansluiting. Separaat gasten toilet met fontein.

- Door de privé lift welke op 3 niveau's kan stoppen, is dit appartement ook zeer geschikt voor mensen die moeilijk ter been zijn of voor rolstoel gebruikers;
- Crème Italiaanse tegelvloer, grote tegels, door het hele appartement met uitzondering van de slaapkamers;
- Vloerverwarming door het hele appartement;
- Akoestisch plafond;
- Dimmers op bijna alle verlichting;
- 20 zonnepanelen;
- Alles super geïsoleerd met onder andere trippel beglazing (ook geluid dicht);
- Zeer uitgebreide elektrische installatie;
- Plafond hoge, kozijnloze binnendeuren met verborgen scharnieren;
- Grote dubbele garage (60 m²) met afsluitbare elektrische sectionaal deuren in de parkeerkelder met privé lift naar 1e verdieping en grote afsluitbare berging (met mogelijkheid tot oplaadpunt voor een elektrische auto);
- Door de toepassing van veel glas is het een licht appartement;
- Airco in de slaapkamers;
- Tv aansluiting op 5 plekken;
- Ruime privé lift met stopplaatsen in de garage, parterre en 1e verdieping;
- Voor en achter bosrijk uitzicht;
- Uitgebreide alarm installatie met camera's, zowel voor het gebouw als dit appartement zelf;
- Vloerverwarming op diverse plaatsen apart regelbaar;
- Alle ruimtes zijn goed geproportioneerd en ruim.
- Woonoppervlakte is volgens de NEN2580 methode 283 m².

Disclaimer:
Bovenstaande deze tekst is uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
€ 2.195.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. BESCHIKBAAR
Hueseplein 9 10
BELEGGINGSOBJECT:

Op een uitstekende zichtlocatie, nabij de winkels van de Van der Hooplaan en het Amstelveense Stadhart gelegen verhuurde winkelruimte en een leeg op te leveren, gerenoveerde dubbele bovenwoning.
De winkelruimte heeft voldoende parkeerruimte voor de deur ( blauwe zone) en is omgeven met o.a een makelaarskantoor, een snackbar, Domino's pizza, een apotheek, een notariskantoor, een hypotheek en advocaten kantoor.


De bedrijfsruimte en de bovenwoning hebben beide hun eigen entree, zijn kadastraal gesplitst en maken deel uit van een "slapende" VVE. Beide eenheden hebben hun eigen meterkast en eigen c.v. installatie.

Oppervlakten:

Bedrijfsruimte Hueseplein 9: Overeenkomstig de NEN 2580 meetinstructie bedraagt het vloeroppervlakte circa 94 M2. VVO bedraagt 80,38 m2.

Volgens verkregen informatie is de bestemming Gemengd II en zijn o.a kantoor- maatschappelijke - en dienstverlenende voorzieningen alsmede wonen toegestaan. Horeca is niet toegestaan. Voor actuele informatie, een uitgebreide bestemmingsomschrijving en voor het nagaan of het object voor koper geschikt is qua bestemming, verwijzen wij u naar de Gemeente Amstelveen, afdeling Ruimtelijke Ordening.

Appartement Hueseplein 10: Overeenkomstig de NEN 2580 meetinstructie bedraagt het vloeroppervlakte circa 100 M2.

Kadastrale gegevens:

Bedrijfsruimte: Gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 5812, index nummer 1
Appartement: Gemeente Amstelveen, sectie M, nummer 5812, index nummer 2


Huursituatie:

De bedrijfsruimte is op dit moment verhuurd, het appartement wordt vrij van huur opgeleverd.

De huuropbrengst € 1632,-- per maand. De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 5 jaar plus 5 jaar, de eerste periode eindigende op 31-12-2022.


Ouderdoms, asbest en niet- bewonersclausule van toepassing.
€ 925.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. BESCHIKBAAR
Bovenkerkerweg 123 A
Op een toplocatie, landelijk gelegen vrijstaande, energieneutraal gebouwde VILLA (bouwjaar 2019/2020) met rondom vrij uitzicht over de landerijen. De Barn- House is gelegen op 5 minuten van het centrum van Amstelveen en 15 minuten van de Amsterdamse Zuid- as. Diverse scholen, sportgelegenheden, uitvalswegen en natuurgebieden bevinden zich in de nabije omgeving. Perceeloppervlakte 1045 m2 eigen grond. Woonoppervlakte 201 m2. ( NEN 2580 gemeten)

Met een woonkamer van ongeveer 120m2 en een nok van 5 meter hoog is de woning prachtig in zijn soort. Tevens is de Barn House zo ontworpen dat het vanuit alle hoeken fotogeniek is, zowel van buiten als van binnen. De vliering van 70m2 biedt een enorme onverwachte bergruimte. Om van dit Barn- House de juiste indruk te krijgen is een bezichtiging een must. De woorden architectuur, design, vrijheid en doordachte duurzaamheid beleef je dan maximaal.

Bijzonderheden:

- Unieke luxe villa.
- Volledig voorzien van vloerverwarming.
- Rc- waarde van 6,4.
- Elektra voorziening via 24 zonnepanelen.
- Verwarming via biomassa Okofen palletverwarming.
- Vier slaapkamers en twee badkamers.
- Vrij uitzicht over de omliggende landerijen.
- Parkeren op eigen terrein.
- Volledig onder architectuur gebouwd.

English:

On a prime location, rural detached, energy-neutral VILLA (built 2019/2020) with unobstructed views all around the countryside. The Barn House is located 5 minutes from the center of Amstelveen and 15 minutes from the Amsterdam Zuidas. Various schools, sports facilities, roads and nature reserves are located in the vicinity. Plot area 1045 m2 own land. Living area 201 m2. (NEN 2580 measured)

With a living room of approximately 120m2 and a ridge of 5 meters, the house is beautiful in its kind. The Barn House has also been designed in such a way that it is photogenic from all angles, both outside and inside. The attic of 70m2 offers a huge unexpected storage space. To get the right impression of this Barn House, a viewing is a must. You will experience the words architecture, design, freedom and well-considered sustainability to the maximum.

Particularities:

- Unique luxury villa.
- Fully equipped with underfloor heating.
- Rc value of 6.4.
- Electricity supply via 24 solar panels.
- Heating via biomass Okofen pallet heating.
- Four bedrooms and two bathrooms.
- Unobstructed view of the surrounding countryside.
- Parking on site.
- Completely built under architecture.
€ 1.875.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Brouwersgracht 182 I
In hartje centrum, op een unieke locatie in de Jordaan, is deze moderne en goed onderhouden loft van maar liefst 72 m² gesitueerd. Gelegen op de vierde verdieping, aan de voorkant van de Brouwersgracht met prachtig uitzicht op o.a. de Westertoren, de Prinsen- en de Lindengracht.

De voorgevel stamt nog uit de 16e eeuw. De appartementen zijn in de jaren ‘90 gebouwd.

De indeling van de woning is als volgt;

Gemeenschappelijk entree:
U betreedt de woning via de gemeenschappelijke hal met de brievenbussen. Daar treft u het trappenhuis.

Vierde verdieping:
Met de makkelijk beloopbare trap bereikt u de vierde verdieping. Deze etage is verdeeld in twee appartementen, één aan de achterzijde en één aan de voorzijde. Nr. 182-I bevindt zich aan de charmante voorzijde!

De loft met de balken in het zicht is speels verdeeld door middel van room-dividers; een entree, slaapkamer en woonkamer. De entree is voldoende ruim voor garderobemogelijkheden en het plaatsen van een kast.

Het slaapkamergedeelte biedt toegang tot de mooie badkamer (2,89 m x 1,94 m). De enige ruimte in het appartement welke afsluitbaar is met een schuifdeur. De wit betegelde badkamer, aan de achterzijde gelegen, heeft een ligbad, separate stortdouche, waskom, zwevend wandcloset, designradiator en inbouwverlichting.

De ruime voorkamer (8,08 m x 5,49 m) aan de voorzijde heeft een mooie witte hoekkeuken (2003) met een houten aanrechtblad. In de keuken is voor de lichtinval in een muur melkglas geplaatst. De keuken heeft een 4 pits-gasfornuis, wasemkap, vaatwasser en een koelkast. Naast de keuken is de grote eettafel geplaatst.

Er is veel lichtinval in de woonkamer door de twee ramen met roedeverdeling, alsmede dankzij de openslaande deuren en het Franse balkon. In de woning ligt een donkere eikenhouten parketvloer.

Er bevinden zich op de overloop drie extra bergingskasten. Ook de meterkast bevindt zich op deze verdieping.

Bijzonderheden:
- Voorgevel stamt uit 1706
- Rijksmonument
- Eigen grond
- Loft
- Woonoppervlakte is 72 m². Meetrapport is aanwezig
- Frans balkon aan de Brouwersgracht
- Uitzicht op o.a. de Westerkerk
- Dubbelglas
- Luxe badkamer
- Actieve en professioneel beheerde VvE
- MJOP aanwezig
- Blokverwarming
- Maandelijkse servicekosten € 244,- (inclusief voorschot stookkosten en elektriciteit)
- Parkeren via vergunningsstelsel
- Intercom
- Oplevering in overleg, kan snel!

Omgeving
In de kop van de Jordaan, om de hoek van de Korte Prinsengracht en de Oranjestraat ligt het complex “Lange Dreigt”. Het appartement is ideaal gelegen in de bruisende binnenstad met volop leuke winkels, gezellige restaurants en verschillende cafés, zoals Thijssen, Papeneiland en Tabac.

De dagelijkse boodschappen kunt u doen bij de Albert Heijn, Marqt op de Haarlemmerstraat c.q. -dijk of bij Jumbo op de Westerstraat. Op zaterdag is op de Noordermarkt en de Lindengracht de biologische markt. Het complex ligt zeer centraal, op nog geen 10 minuten loopafstand van het Centraal Station en op 10 minuten loopafstand van het Westerpark. Daarbij bent u op relatief korte afstand van diverse uitvalswegen en er zijn verschillende openbaar vervoervoorzieningen in de directe omgeving.
€ 500.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Frederik Hendrikstraat 130 - HS
GOED INGEDEELD EN LICHT DRIEKAMERAPPARTEMENT VAN 61M2 EN EEN TUIN VAN CA. 35M2, MIDDENIN DE FREDERIK HENDRIKBUURT!

Indeling:
Via de eigen entree kom je binnen in de hal. De hal biedt toegang tot alle vertrekken van de woning. De ruime woonkamer met open keuken ligt aan de voorzijde van de woning. De grote raampartijen in combinatie met de hoge plafonds maken deze ruimte heerlijk licht. De open keuken in zwart-witte kleurstelling is voorzien van een koelkast, oven-combi, gasfornuis, afzuigkap en een afwasmachine. 
Via de hal is nog een wasruimte bereikbaar. De badkamer beschikt over een inloopdouche, wastafel en een toilet. 
Aan de achterzijde zijn de twee slaapkamers gesitueerd. De royale master bedroom beschikt over een schouw en heeft openslaande deuren naar de op het westen gelegen tuin. De tweede slaapkamer geeft tevens toegang tot deze tuin en biedt ruimte aan de C.V.-installatie. 
De tuin van ca. 35m2 is gelegen op het westen en is de perfecte plek voor het wijntje aan het einde van de dag!

Omgeving:
Het appartement ligt midden in de levendige Frederik Hendrikbuurt aan de rand van de Jordaan. Voor de deur ligt het Hugo de Grootplein waar je verschillende restaurants en winkels vindt, denk bijvoorbeeld aan Two Chefs Foodbar. Maar ook Morgan & Mees en het zonnige terras van de Waterkant bevinden zich op loopafstand. Binnen no-time sta je midden in de Jordaan of haal je je boodschappen op de Ten Katemarkt. Op een zonnige dag ben je met een paar minuten fietsen in het Westerpark of het Vondelpark. Het openbaar vervoer is met halte Hugo de Grootplein voor de deur en met de auto bereik je binnen 10 minuten de A10.

Bijzonderheden:
- Fantastische locatie midden in de Frederik Hendrikbuurt;
- Heerlijke tuin op het westen;
- Plafondhoogte ruim 3 meter;
- De erfpachtcanon bedraagt € 38,79 per jaar;
- De servicekosten bedragen € 50,- per maand;

WELL LAID OUT AND BRIGHT THREE-ROOM FLAT OF 61M2 AND A GARDEN OF APPROX. 35M2, IN THE MIDDLE OF THE FREDERIK HENDRIKBUURT!

Layout:
Through the private entrance you enter the hall. The hall provides access to all rooms of the house. The spacious living room with open kitchen is located at the front of the house. The large windows in combination with the high ceilings make this room very light. The open kitchen in black and white colour scheme is equipped with a fridge, oven-combi, gas cooker, extractor and a dishwasher. 
Through the hall is a laundry room accessible. The bathroom has a walk-in shower, washbasin and a toilet. 
The two bedrooms are located at the rear. The spacious master bedroom has a fireplace and patio doors to the west facing garden. The second bedroom also gives access to this garden and houses the C.V. installation. 
The garden of approx 35m2 is located on the west and is the perfect place for a glass of wine at the end of the day!

Surroundings:
The flat is located in the middle of the lively Frederik Hendrik neighbourhood on the edge of the Jordaan. In front of the door is the Hugo de Grootplein where you will find several restaurants and shops, for example Two Chefs Foodbar. But also Morgan & Mees and the sunny terrace of the Waterkant are within walking distance. Within no time you are in the middle of the Jordaan or getting your groceries at the Ten Katemarkt. On a sunny day, you can be in the Westerpark or the Vondelpark by bike in a few minutes. Public transport is with stop Hugo de Grootplein for the door and by car you reach within 10 minutes the A10.

Details:
- Fantastic location in the middle of the Frederik Hendrik neighborhood;
- Lovely garden facing west;
- Ceiling height more then 3 meters;
- The ground rent is € 38,79 per year;
- The service costs are € 50,- per month;
€ 425.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Loggerhof 107
Ben je op zoek naar een sfeervol én fijn driekamerappartement van 76 m2 (met de mogelijkheid tot het creëren van vier kamers) in Amsterdam Noord, welke rustig is gelegen met een werkelijk waar prachtig uitzicht vanaf het riante balkon? Maar waar je ook nog in de kern van Amsterdam Noord woont, op een steenworp afstand van het vernieuwde winkelcentrum (Banne Centrum), de natuur en het populaire NDSM terrein met zijn vele culturele activiteiten en een keur aan horeca? Zoek niet verder! Dit alles en nog meer vind je op Loggerhof 107.

Eeuwigdurende erfpacht kan worden afgekocht voor € 1683,- (excl. notariskosten, voorkeur notaris Abma Schreurs).

De indeling van de woning is als volgt;

De entree van de woning bevindt zich op de tweede verdieping. Je komt binnen in de ruime hal met meterkast, garderobe en de toegang tot alle vertrekken. De woonkamer is een heerlijke doorzonkamer met een groot balkon aan de achterzijde, van waaruit je de hele middag en op een fijne zomeravond in het zonnetje kunt vertoeven. Alle muren zijn keurig voorzien van spachtelputz en op de vloer is een laminaatvloer gelegd.

De keuken is separaat gelegen. Deze bevindt zich aan de voorzijde, van waaruit er ook prettig uitzicht is op het binnenhof. Het binnenhof is een mooi plein met speelgelegenheid voor kinderen en waar je tevens de auto kunt parkeren. De keuken is netjes en is voorzien van de volgende ingebouwde apparatuur; een vaatwasser, 5 pits inductiekookplaat, koel-/ vriescombinatie en een hete-lucht oven. Tevens is hier in een kast de CV ketel praktisch weggewerkt. In veel van dit type appartementen wordt tevens op deze plek de eettafel geplaatst. Vanuit de keuken bereik je de badkamer. Deze badkamer is standaard, met een granito vloer, een inloopdouche en een wastafel, tevens bevindt zich hier de wasmachine- en droger aansluiting.

De twee goed bemeten slaapkamers, welke beide zijn voorzien van een laminaatvloer, zijn gelegen aan de achterzijde van de woning.

In de onderbouw heb je nog een separate handige berging.

Bijzonderheden:

Veel licht, ruimte en groen
NEN 2580 opgemeten
Woonoppervlakte 76 m2
Gebruiksoppervlakte buitenruimte 7 m2
Externe bergruimte 8 m2
Volledig voorzien van dubbelglas
Twee slaapkamers, met de mogelijkheid tot het creëren van een derde slaapkamer, door de doorzonkamer met gemak iets te verkleinen.
Gratis parkeren voor de deur
Wijk recent vernieuwd
De stad binnen handbereik
Gezonde en actieve VvE De Botter (de Alliantie VvE diensten)
Servicekosten bedragen per maand € 103,67

Locatie en omgeving:
Het hofje waaraan het appartement ligt is kindvriendelijk en autoluw. Het bevindt zich in De Banne.
De Banne heeft de afgelopen jaren een ware make-over gehad. Er kwamen appartementencomplexen bij, galerijflats maakten plaats voor gezinswoningen. Veel voorzieningen (bibliotheek, Huis van de Wijk, basisschool, apotheek, trapveldje, ondergrondse afvalcontainers) bevinden zich op loopafstand. Als je de straat oversteekt, kom je bij het nieuwe winkelcentrum waar je je boodschappen kunt doen. Op 5 minuten fietsen ligt het gezellige en bedrijvige NDSM-terrein, op 15 minuten filmmuseum/bioscoop EYE. Zwemmen kan vlakbij, in een zijkanaal van het IJ, in het Noorderparkbad op een paar minuten fietsen of in recreatiegebied Het Twiske, op een kwartiertje fietsen. Vlakbij ligt een verbouwd gemaal, het Concertgemaal, waar concerten worden gegeven en werkplekken zijn voor zzp’ers. Naar de ponten naar het Centraal Station en de Pontsteiger is het 5 tot 15 minuten fietsen. De ringweg A10 en de IJtunnel liggen op luttele autominuten. Op weinig plekken liggen havenromantiek, grootstedelijkheid en natuur zó dicht bij elkaar!
€ 350.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Schermerstraat 21
Monumentale hoekwoning met grote, zonnige tuin van ca 125m2 en de mogelijkheid het woonoppervlak uit te breiden (tot ca 85m2) en een stenen tuinhuis te plaatsen - vergunningen aanwezig. De erfpacht is eeuwigdurend afgekocht.

Deze charmante woning (huidig woonoppervlak 55m2) is gelegen aan een rustige straat in het zeer gewilde Tuindorp-Nieuwendam. De buurt is kindvriendelijk en staat bekend om het intieme karakter en de groene omgeving. Door de vrije hoekligging - geen overburen - heeft de woning veel lichtinval.

De woning is onderdeel van het monumentale jaren-30 Boterenbroodcomplex. De bouwstijl is een hoogtepunt van de landelijke variant van de Amsterdamse School. Karakteristiek zijn het schilddak met rode pannen en brede overstek, het groene houtbeschot tegen de achtergevel, de fraai vormgegeven raampjes, het smeedijzeren frans balkon en de bakstenen berging met zadeldak.

Omdat uitbreiding van het woonoppervlak (zie foto’s voor impressie) grotendeels inpandig is te realiseren, blijft een grote tuin behouden. De verleende vergunningen zijn overdraagbaar en het geheel is keurig door een architect uitgewerkt in startklare bouwtekeningen.

Begane grond
Entree, hal met trap naar eerste verdieping en toegang tot doorzon woonkamer met open keuken. Aangrenzend een hoge (3,5m) berging, buitenom bereikbaar.
Uit te breiden: met subtiele uitbouw (ideaal voor een ruime keuken) en volbouwen inspringende achtergevel met openslaande tuindeuren icm interne doorgang naar aanwezige berging (voor bijv. tweede wc, garderobe of werkplek) - vergunningen aanwezig.

Eerste verdieping
Ruime overloop met toegang tot 2 slaapkamers, badkamer en separaat toilet. De slaapkamer aan de voorzijde heeft een frans balkon en een karakteristiek hoekraam; die aan de achterzijde kijkt uit op de achtertuin. Beide hebben een inbouwkast. De badkamer met fijn daglicht is v.v. wastafel en douche (evt. te vervangen door bad). De ruim bemeten toiletruimte heeft een karakteristiek ruitvormig raampje.

Tweede verdieping
Hier bevindt zich een ruime en hoge (3,7m) zolder met hoog opstaande wanden en dakraam binnen een authentieke houten dakconstructie. Opstelplaats voor de CV-ketel en aansluiting voor de wasmachine zijn aanwezig.
Uit te breiden: een riante derde slaapkamer met veel bergruimte wordt eenvoudig gerealiseerd door het plaatsen van een dakkapel (vergunning aanwezig) en een vaste zoldertrap.

Tuin
De tuin is met ca 125m2 ruim en, mede door de vrije hoekligging, bijzonder zonnig. De goed bereikbare achtertuin meet ca. 100m2 is gelegen op het westen en heeft nagenoeg de hele dag zon. De voor- en zijtuinen zijn gelegen op het oosten resp. zuiden, meten gezamenlijk ca 25m2 en hebben zon van de vroege ochtend tot in de middag resp. begin van de avond.
Uit te breiden: achterin de tuin kan een stenen tuinhuis worden geplaatst (ideaal voor bijv. een thuiswerkplek) met een grondoppervlak van 9m2 en hoogte van 3,5m – vergunning aanwezig.

Locatie en omgeving
De woning ligt op steenworp afstand van het sfeervolle Purmerplein met ambachtelijke buurtwinkels, uitstekende pizzeria en kwaliteitsrestaurant Lazuur. Winkelcentra Buikslotermeerplein en Waterlandplein liggen op loopafstand. In de omgeving vind je verschillende goede scholen, recent vernieuwde speeltuinen en diverse sportvoorzieningen. Het nabijgelegen Hamerkwartier (FC Hyena, Goudfazant, Hangar en Coba) en het nieuwe Centrumgebied Amsterdam Noord (megabioscoop Pathé, skatepark en vlindertuin) zijn bovendien volop in ontwikkeling.

De buurt wordt omringd door veel groen en water: Vliegenbos, Baanakkerspark, Schellingwouderbreek, Rietlanden, Ringsloot, Kleine Die, het IJ én is gelegen vlakbij de prachtige Nieuwendammerdijk (Café het Sluisje, Liever Hier), de Schellingwouderdijk (Landmarkt) en natuurgebied Waterland met zijn pittoreske dorpjes.

De rest van Amsterdam is nooit ver weg met de diverse pontverbindingen, metrolijn Noord/Zuid, ringweg A10 en de IJ-tunnel. Op de fiets ben je in 10 min. bij de pont naar CS en in 5 min. bij metrostation Noord. De bus om de hoek brengt je in 5 min. naar metrostation Noorderpark. Ook de NDSM-werf en Amsterdam-Oost (via Oostveer of Schellingwouderbrug) zijn goed bereikbaar per fiets. De auto parkeer je gewoon gratis voor de deur, waar altijd voldoende parkeergelegenheid is.

Bijzonderheden:
- mogelijkheid om flink uit te breiden
- zeer veel lichtinval
- ruime en zonnige tuin van 125 m2
- buitenschilderwerk gedaan zomer 2021
- erfpacht eeuwigdurend afgekocht
- levering kan per direct
- voorzien van dubbel glas
- gratis parkeren voor de deur
- gemeentelijk monument in rijksbeschermd
stadsgezicht
- gemeenschappelijke moestuin in de straat
- startklare bouwtekeningen architect voor
koper (ter inzage voor geïnteresseerden)
- ouderdomsclausule
€ 450.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Daniel Stalpertstraat 45 -G + PP
Luxe 3-kamerappartement met lift, eigen parkeerplaats, fitnessruimte en een balkon, gelegen in het bruisende deel van de Pijp!

Via de lift bereikt u het appartement op de derde etage. De L-vormige woonkamer bevindt zich aan de voorzijde (Zuiden) van het appartement. De acht openslaande deuren en de hoge plafonds zorgen voor veel lichtinval. De acht deuren kunnen volledig opengezet worden voor de warme zomerdagen waardoor er heerlijk een glaasje wijn gedronken kan worden in de zon!! De woonkamer is met 40m2 zeer ruim. Het eetgedeelte loopt heel natuurlijk over in de open keuken voorzien van verscheidene inbouwapparatuur zoals een Quooker, 4-pits inductieplaat, combi oven, koelkast, afzuigkap en een afwasmachine. 

Vanuit de hal is de bergruimte bereikbaar met de cv-installatie en de aansluiting voor de wasmachine en ook is er vanuit de hal het separaat toilet met fontein toegankelijk. 

De twee luxe slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van de woning met beide toegang tot het balkon. De royale master-bedroom beschikt over een badkamer en suite. In de fraai betegelde badkamer zit een ligbad, toilet, handdoeken radiator en een wasbak. De tweede slaapkamer beschikt net als de master-bedroom over een badkamer en suite. De badkamer beschikt over een inloop regendouche en een wastafel. 

In de onderbouw beschikt de woning nog over een ruime berging en een parkeerplaats. Met alle gezellige terrassen in de omgeving is het natuurlijk belangrijk om te blijven sporten, het complex beschikt dan ook over een eigen fitnessclub. Deze fitnessclub is enkel toegankelijk voor de bewoners. 

Omgeving:
Dit prachtige appartement is gelegen in het hart van de Pijp. Met tal van leuke restaurants, cafés, winkels en musea is hier altijd wat te doen. Aan het einde van de straat bevindt zich het Marie Heinekenplein met zo’n beetje de zonnigste terrassen van heel Amsterdam! Of doe een drankje op het Gerard Douplein, bij Het Paardje of de Pilsvogel. 

Het Museumplein bevindt zich op loopafstand of ga zitten aan de Ruysdealkade en kijk naar de passerende bootjes. De boodschappen kunnen gedaan worden bij de supermarkt om de hoek of op de alom bekende Albert Cuypmarkt. 
Ook met het openbaar vervoer is de woning goed te bereiken. De Noord-Zuidlijn bevindt zich op loopafstand evenals de tramhalte Marie Heinekenplein. 

Parkeren is nooit een probleem met de eigen parkeerplaats in het complex en de gasten kunnen goed parkeren bij de nieuwe parkeergarage ‘Albert Cuyp’.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 83m2
- Ruim balkon van 8m2
- De verplichting tot het betalen van de erfpacht is afgekocht tot
- Servicekosten VvE: € 206,47 per maand
- Eigen parkeerplaats
- Berging van 18m2
- Fitnessclub in het complex
- Lift

Luxurious 3-room apartement with a lift, own parking space, fitness room and a balcony, located in the lively part of the Pijp!

Via the lift you reach the apartement on the third floor. The L-shaped living room is located at the front (South) of the apartement. The eight French doors and high ceilings provide plenty of light. The eight doors can be fully opened for the hot summer days so you can enjoy a glass of wine in the sun! The living room is with 40m2 very spacious. The dining area flows naturally into the open kitchen equipped with various appliances such as a Quooker, 4-burner induction hob, combi oven, fridge, extractor and a dishwasher. 

From the hall, the storage room is accessible with the central heating system and the connection for the washing machine and also the seperate toilet with washbasin is accesible from the hall. 

The two luxury bedrooms are located at the rear of the house with both access to the balcony. The spacious master bedroom has a bathroom en suite. The beautifully tiled bathroom has a bath, toilet, towel radiator and a sink. The second bedroom has a bathroom en suite just like the master bedroom. The bathroom has a walk-in rain shower and a sink. 

In the basement, the apartment has a spacious storage room and a parking space. With all the cosy terraces in the area, it is of course important to continue exercising. The complex has its own fitness club. This fitness club is only accessible to residents. 

Surroundings:
This beautiful flat is located in the heart of the Pijp. With plenty of nice restaurants, cafes, shops and museums there is always something to do. At the end of the street you will find the Marie Heinekenplein with some of the sunniest terraces in all of Amsterdam! Or have a drink on Gerard Douplein, at Het Paardje or Pilsvogel. 

The Museumplein is within walking distance or sit down at the Ruysdealkade and watch the passing boats. Shopping can be done at the supermarket around the corner or at the famous Albert Cuyp market. 
The house is also easy to reach by public transport. The North-South line is within walking distance as well as the Marie Heinekenplein tram stop. 

Parking is never a problem with the private parking in the complex and guests can park well at the new parking garage 'Albert Cuyp'.

Details:
- Living area approx. 83m2
- Spacious balcony of 8m2
- Obligation to pay the leasehold is bought off until 30-09-2059
- Service costs VvE: € 206,47 per month
- Own parking space
- Storage room of 18m2
- Fitness club in the complex
- Lift in the complex
€ 875.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Hillenraadt 52
Heerlijk ruim en kwalitatief hoogstaand verbouwd familiehuis van 152 m2 (bruto vloeroppervlakte 191 M2) met maar liefst 5 slaapkamers en 2 badkamers met zonnige tuin op het westen, gelegen in Amsterdam -Buitenveldert. Eventueel is het mogelijk om een garage separaat te kopen. De winkels van het Gelderlandplein, de Beethovenstraat en de Buitenveldertselaan bevinden zich in de nabije omgeving. Het Amsterdamse Bos biedt vele recreatiemogelijkheden zoals hockey, wandelen, tennissen, joggen, roeien en wellness.

Indeling:

Vanuit de hal kom je in de lichte woonkamer met open Siematic woonkeuken. De ruime woonkamer heeft openslaande deuren naar de tuin, gelegen op het westen. De begane grond heeft een fraaie eikenhouten vloer. De luxe keuken is voorzien van alle benodigde apparatuur zoals een vaatwasser, oven, combi- oven/ magnetron, koelkast met vriezer afzuigkap met afvoer naar buiten en een 5 pits fornuis. In de tuin is een schuur voor fietsen, c.v ketel, tuinmeubelen etc.

Op de 1e etage bevinden zich 3 goede slaapkamers en een luxe badkamer. De ruime master bedroom is gelegen aan de voorzijde en heeft twee inbouwkasten. Deze slaapkamer is voorzien van airconditioning. De moderne en ruime badkamer is voorzien van een ligbad, een toilet, dubbele wastafel. Aan de achterzijde bevinden zich de twee andere ruime slaapkamers.

Op de 2e etage bevinden zich 2 ruime slaapkamers. De slaapkamer aan de achterzijde heeft een ruim terras op de westzijde. De slaapkamer aan de voorzijde. Daarnaast een tweede badkamer welke is voorzien van een douche, toilet, wastafelmeubel. Verder bevindt zich hier de wasruimte, waar ook de omvormer voor de 10 zonnepanelen zit.

Een perfect familiehuis in een rustig gedeelte van Amsterdam. De tramlijn 5 en 51 brengen u in een mum van tijd naar de binnenstad of naar Station Zuid WTC, waar ook de Noord/ Zuidlijn stopt. De uitvalswegen richting de A2, A4, A9 en A10 zijn snel en eenvoudig te bereiken. Met de trein of met de auto is de luchthaven Schiphol eveneens gemakkelijk en vlug te bereiken.

Bijzonderheden:

- Woonhuis met 5 slaapkamers en 2 badkamers.
- 152 m2 woonoppervlakte (NEN gemeten).
- Opbouw uit 2005.
- Alle kozijnen vervangen in 2015 ( nb. kozijnen van de opbouw waren al vervangen)
- Woonkamer, woonkeuken en eerste verdieping smaakvol verbouwd in 2016.
- Heerlijke, zonnige tuin op het westen met schuurtje.
- Voorzien van fraaie eikenhouten vloeren. ( 2015)
- Voorzien van 12 zonnepanelen van 325 Watt. (opbrengst van circa 3600 Kwh per jaar)
- Meerdere slaapkamers voorzien van airconditioning.
- Toilet op de begane grond vernieuwd in 2008.
- Badkamers vernieuwd in 2008.
- Voegwerk vernieuwd in 2016.
- Het rookkanaal voor een eventuele haard is nog aanwezig.
- Er is sprake van een het voortdurende recht van erfpacht, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen van gemeente
Amsterdam 1955. De canon bedraagt € 142,48 - per jaar en kan op 29 februari 2036 voor het eerst worden herzien;
Verkopers hebben geprofiteerd van de overstap naar eeuwigdurende erfpacht!
- Vraagprijs garage € 45.000,-- kosten koper (de garage is voorzien van water en elektra). Gelegen op het voortdurende recht van erfpacht, uitgegeven onder de Algemene Bepalingen van gemeente
Amsterdam 1955. De erfpacht € 28,58 per jaar en kan herzien worden op 29 februari 2036.
- Kosten voor de eerste parkeervergunning € 50,91 De tweede vergunning kost € 127,29 per jaar.
- Levering in overleg. Indicatie begin 2022.

English:

Spacious and high-quality renovated family house of 152 m2 (bruto floor area 191 M2) with 5 bedrooms and 2 bathrooms with sunny West-facing garden, located in Amsterdam-Buitenveldert. It is possible to buy a garage separately. The shops of Gelderlandplein, Beethovenstraat and Buitenveldertselaan are located in the vicinity. The Amsterdamse Bos offers many recreational opportunities such as hockey, hiking, tennis, jogging, rowing and wellness.

Layout:

From the hall you enter the bright living room with open Siematic kitchen. The spacious living room has French doors to the garden, located on the West. The ground floor has a beautiful oak floor. The luxury kitchen is equipped with all necessary equipment such as a dishwasher, oven, combi oven/ microwave, fridge with freezer, extractor hood with exhaust to the outside and a 5 burner stove. In the garden is a shed for bicycles, central heating boiler, garden furniture, etc.

On the 1st floor there are 3 good bedrooms and a luxurious bathroom. The spacious master bedroom is located at the front and has two fitted wardrobes. This bedroom is air-conditioning. The modern and spacious bathroom has a bath, toilet and double sink. At the rear are the two other spacious bedrooms.

On the 2nd floor there are 2 spacious bedrooms. The bedroom at the rear has a spacious terrace on the West side. The bedroom at the front. In addition, a second bathroom which is equipped with a shower, toilet, washbasin. The laundry is also located here.

A perfect family home in a quiet part of Amsterdam. Tram lines 5 and 51 will take you to the city center or to Station Zuid WTC in no time, where the North/South line also stops. The roads to the A2, A4, A9 and A10 can be reached quickly and easily. Schiphol Airport can also be reached quickly and easily by train or car.

Particularities:

- Residential house with 5 bedrooms and 2 bathrooms.
- 152 m2 living space (NEN measured).
- Roof extention from 2005.
- All frames replaced in 2015 (please note that frames of the topfloor were already replaced)
- Living room, kitchen and first floor tastefully renovated in 2016.
- Lovely, sunny West-facing garden with shed.
- Equipped with beautiful oak floors. (2015)
- Equipped with 12 solar panels of 325 Watt. (yield of approximately 3600 kWh per year)
- 3 bedrooms equipped with air- conditioning.
- Toilet on the ground floor renewed in 2008.
- Bathrooms renewed in 2008.
- Jointing renewed in 2016.
- The pipe for a possible fireplace is still present.
- There is a continuous right of leasehold, issued under the General Provisions of the municipality
Amsterdam 1955. The ground rent is € 142.48 - per year and can be revised for the first time on February 29, 2036;
Sellers have benefited from the switch to perpetual leasehold!
- Asking price garage € 45,000, buyer's costs (the garage is equipped with water and electricity). Located on the permanent right of leasehold, issued under the General Provisions of the municipality
Amsterdam 1955. The leasehold is € 28.58 per year and can be revised on February 29, 2036.
- Costs for the first parking permit € 50.91 The second permit costs € 127.29 per year.
- Delivery in consultation. Indication early 2022.
€ 949.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Sinjeur Semeynsstraat 64 6
Zeer centraal gelegen, nabij de ring A- 10, ruim 3/4 kamer appartement op de zesde en tevens hoogste verdieping. Woonoppervlakte van circa 70 m². Het appartement is voorzien van een klein balkon op de oostzijde en een zeer ruim terras op de westzijde (over de gehele breedte van het appartement). Het appartement dient gemoderniseerd te worden.

Indeling:
Ruime entree/ hal met toiletruimte, ruime en lichte woonkamer (eventueel in tweeën te delen) met toegang tot het balkon op het westen. Twee slaapkamers. Eenvoudige badkamer met douche. Dichte keuken met toegang tot balkon.

Ligging:
Het appartementencomplex is zeer gunstig gelegen in het stadsdeel Bos en Lommer bij het vernieuwde winkelcentrum, het stadsdeelkantoor, de bibliotheek en de gezellige markt bij het Bos en Lommerplein. Binnen 2 minuten bent u op de A10 en met het openbaar vervoer binnen 10 minuten in het centrum van Amsterdam. Er is voldoende parkeergelegenheid.

Erfpacht grond:
Het complex ligt op een perceel grond dat eigendom is van de gemeente Amsterdam. De huidige eigenaar betaald een jaarlijkse vergoeding voor de erfpacht, de canon, aan de gemeente vooruitbetaald. De canon bedraagt thans: € 81,-- welke 1-jaarlijks wordt geïndexeerd. De Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 zijn van toepassing. Het huidig tijdvak loopt tot: 28-02-2035. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam.

Vereniging van eigenaren:
Vereniging van Eigenaars is actief, er wordt jaarlijks vergaderd, er is een Meerjarenonderhoudsplan en een Huishoudelijk Reglement van toepassing. De servicekosten bedragen € 304,05 per maand en loopt nog voor een periode van 14 jr door. Met de verhoging van de vve kosten (voorheen €205) worden door de VVE alle aluminium kozijnen aan de achterzijde vervangen van de woning (gehele complex)

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte 67 m2 ( bruto vloeroppervlakte 98 m2).
- Bouwjaar 1962.
- Erfpacht bedraagt € 81,-- per jaar en is fiscaal aftrekbaar.
- Servicekosten: € 304,05 per maand.
- Oplevering in overleg.
- Ouderdoms- asbest en Niet- bewonersclausules van toepassing.
- Het betreft een lidmaatschapsrecht, aan koper zal een appartementsrecht geleverd worden.
- Project notaris: Amson & Kolhoff Notarissen.
€ 275.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Carolina MacGillavrylaan 378
Royaal en heerlijk licht 4-kamerappartement, met eigen inpandige parkeerplaats en een zonnig balkon op het zuiden. Gelegen op eigen grond!

*English text below*

De woning is gelegen in het mooie complex ‘Andros’. Andros is door de architect ontworpen als een kasteel. Een stoere buitenkant met ‘slotgracht’ en ‘ophaalbrug’ en een zachte binnenkant met een goed onderhouden tuin waar elk seizoen iets bloeit. Andros beschikt over een fitnessruimte, wasruimte, binnentuin, huismeester, inpandige fietsenstalling en een hotelkamer voor gasten. 

Omgeving:
De woning is centraal gelegen aan de rand van Amsterdam Oost in de Watergraafsmeer waar je het beste krijgt van twee werelden. Het bruisende hippe leven van Amsterdam Oost aan de ene kant en de sjieke rustige Watergraafsmeer met zijn uitstekende scholen en speciaalzaken aan de andere kant. Er is een gevarieerd en gezellig aanbod van restaurants, terrassen en winkels in de Javastraat en het winkelgebied rondom de Middenweg en Linnaeusstraat. Voor de sporters zijn er in de directe omgeving sportparken, een klimmuur, een tennisvereniging en de Jaap Eden IJsbaan. Met het Flevopark, Jeugdland en Park Frankendael is dit een van de groenste stukken van Amsterdam. Ook cultureel gezien is er veel te beleven met het Koninklijk Instituut voor de Tropen, bioscoop Studio K en dierentuin ARTIS in de buurt. Met de auto is de Ring-A10 is zeer goed bereikbaar en bus, tram en treinstation bevinden zich allemaal op loopafstand.

De indeling:
Via de grote en fraai afgewerkte entree kom je het complex binnen. Met de lift bereik je het appartement op de vierde verdieping. Een ruime, lichte hal geeft toegang tot alle vertrekken. Vanuit de hal bereik je de meterkast, separaat toilet met fonteintje en twee interne bergingen. Eén berging biedt ook ruimte aan de warmte-terugwininstallatie en de andere berging biedt ruimte voor de aansluiting van de wasmachine en droger. De drie slaapkamers bevinden zich aan de voorzijde van de woning: Twee ruime slaapkamers en een uitzonderlijk grote master bedroom. Aan de voorkant zijn door de grote ramen het Flevopark met zijn majestueuze oude bomen, de Valentijnkade en de huizen van Amsterdam Oost zichtbaar.  De royale woonkamer bevind zich aan de achterzijde waar vanaf je uitkijkt op de goed onderhouden binnentuin. De woonkamer beschikt over een open keuken. De keuken heeft veel opbergruimte, een groot kookeiland, vaatwasser, koel/-vriescombinatie, een oven en een inductiekookplaat. De grote raampartijen maken deze ruimte heerlijk licht en er is meer dan genoeg ruimte voor een grote eettafel en zithoek.

Via de schuifpuien bereik je het zonnige balkon op het zuiden, met een leuk uitzicht over de binnentuin. De perfecte plek voor een drankje in de zon, terwijl je luistert naar het rustgevende geluid van het kabbelende water van de fontein die het hart van de tuin vormt.
De grijs-wit betegelde badkamer beschikt over een ligbad, inloopdouche en een wastafelmeubel. 
Kortom een ruim en licht appartement op een top locatie. 

Bijzonderheden:
- Gelegen op eigen grond;
- Bouwjaar 2008;
- Eigen inpandige parkeerplaats, in de vraagprijs inbegrepen;
- Fitnessruimte, wasruimte, fietsenberging, binnentuin en huismeester in het complex;
- Het complex heeft de mogelijkheid om een hotelkamer voor gasten te boeken;
- Gezonde, actieve en professioneel beheerde VvE; met ruime financiële buffer en meerjarenplan voor onderhoud;
- Servicekosten bedragen € 307,- per maand; waarbij ook een voorschot van de stookkosten en de parkeerplaats inbegrepen is;
- Ruim balkon op het zuiden;
- Energielabel A.

Spacious and lovely bright 4-room appartment, with private indoor parking space and a sunny south-facing balcony. Located on private land!

The house is located in the beautiful complex 'Andros'. Andros was designed by the architect as a castle. A tough exterior with 'moat' and 'drawbridge' and a soft interior with a well maintained garden where something blossoms every season. Andros has a gym, laundry room, courtyard garden, caretaker, indoor bicycle storage and a hotel room for guests. 

Surroundings:
The house is centrally located on the edge of Amsterdam East in the Watergraafsmeer where you get the best of both worlds. The bustling hip life of Amsterdam East on one side and the chic quiet Watergraafsmeer with its excellent schools and specialty shops on the otherside. There is a varied and pleasant range of restaurants, terraces and shops in Javastraat and the shopping area around Middenweg and Linnaeusstraat. For sportspeople, there are sports parks, a climbing wall, a tennis club and the Jaap Eden IJsbaan in the immediate vicinity. With the Flevopark, Jeugdland and Park Frankendael, this is one of the greenest parts of Amsterdam. There is also much to experience culturally, with the Royal Tropical Institute, cinema Studio K and ARTIS zoo close by. By car the Ring-A10 is very easily accessible and bus, tram and train station are all within walking distance.

The layout:
Through the large and beautifully finished entrance you enter the complex. With the lift you reach the appartement on the fourth floor. A spacious, bright hallway gives access to all the rooms. From the hall you reach the meter cupboard, separate toilet with hand basin and two internal storerooms. One storage room also houses the heat recovery system and the other storage room provides space for the connection of the washing machine and dryer. The three bedrooms are located at the front of the house: Two spacious bedrooms and an exceptionally large master bedroom. At the front, through the large windows the Flevopark with its majestic old trees, the Valentijnkade and the houses of Amsterdam East are visible. The spacious living room is located at the rear where you overlook the well-maintained courtyard. The living room has an open kitchen. The kitchen has plenty of storage space, a large cooking island, dishwasher, fridge / freezer, oven and induction hob. The large windows make this room wonderfully light and there is more than enough room for a large dining table and seating area.

Through the sliding doors you reach the sunny south-facing balcony, with a nice view over the inner garden. The perfect place for a drink in the sun, while listening to the soothing sound of the rippling water of the fountain that forms the heart of the garden.
The grey-white tiled bathroom has a bathtub, walk-in shower and a washbasin. 
Overall a spacious and bright flat in a top location. 

Details:
- Located on private land;
- Built in 2008;
- Own indoor parking space, included in the asking price;
- Fitness room, laundry room, bicycle storage, courtyard garden and caretaker in the complex;
- The complex has the possibility to book a hotel room for guests;
- Healthy, active and professionally managed VvE; with ample financial buffer and multi-year maintenance plan;
- Service costs are € 307,- per month; which also includes an advance payment of the heating costs and the parking place;
- Spacious balcony facing south;
- Energy label A.
€ 650.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Frans van Mierisstraat 60 - 1
GERENOVEERDE DRIE KAMER WONING (77M2) GELEGEN OP EIGEN GROND, OPEN KEUKEN EN TWEE BALKONS. SNELLE OPLEVERING IS MOGELIJK. 

*See English tekst below*

Gezamenlijk entree op de begane grond met een trap naar de eerste verdieping.

Entree via de hal met separate toilet met fonteintje en toegang tot een berging met ruimte voor de cv-installatie en de meterkast. De royale woonkamer is heerlijk licht door de vele ramen op het Zuiden en de hoge plafonds. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de open keuken met een zwart stenen aanrechtblad en is voorzien van een grote Smeg oven met 4-pits gasfornuis, een koelkast, vriezer, magnetron, afzuigkap en een afwasmachine. Vanuit het eetgedeelte is het zonnige balkon op het Zuiden te bereiken waar je heerlijk een wijntje kan drinken in de zon. Vanuit het zitgedeelte is via de en suite met kasten de achterkamer te bereiken die is ingedeeld als royale televisiekamer, in deze ruimte is eventueel een extra slaapkamer te realiseren. Via deze ruimte is het tweede balkon te betreden. 
Aan de achterzijde is een ruime slaapkamer met een klassiek wastafel met meubel inclusief de wasmachine/droger en een vaste kast. Vanuit deze slaapkamer is de strak betegelde badkamer te bereiken met een inloopdouche.
De visgraat vloer geeft de woning een chique uitstraling, alsmede de twee klassieke schouwen. 

Ligging:
De Frans van Mierisstraat is een brede, groene en kindvriendelijke straat in het Museumkwartier van Amsterdam Oud-Zuid. Het huis is op loopafstand van de Van Baerlestraat, het Museumplein en de prestigieuze P.C. Hooftstraat, Beethovenstraat en Cornelis Schuytstraat. Er zijn veel winkels, restaurants en gezellige cafés in de omgeving. Datzelfde geldt voor het Concertgebouw en de verschillende musea die deze buurt rijk is. Ook het Vondelpark bevindt zich in de directe omgeving. Kortom een prachtige plek in het elegante hart van de stad, gelegen tussen het drukke Centrum en de Zuidas. Goede aansluiting op de Ring A-10 met de auto. Betaald parkeren gaat middels vergunningensysteem, waarvoor hier geen wachttijden zijn. Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Bijzonderheden: 
- Gelegen op eigen grond;
- De woning wordt gemeubileerd inclusief tv's verkocht, de verkopend makelaar heeft een lijst van zaken beschikbaar;
- Twee balkons;
- Oplevering in overleg, kan snel;
- Visgraat parket;
- Originele schouwen;
- Servicekosten bedragen € 50,- per maand.

RENOVATED THREE ROOM APPARTMENT (77M2) ON OWN GROUND, OPEN KITCHEN AND TWO BALCONIES. FAST DELIVERY IS POSSIBLE. 

Communal entrance on the ground floor with stairs to the first floor.

Entrance through the hall with separate toilet with hand basin and access to a storage room with space for the central heating system and the meter cupboard. The spacious living room is wonderfully light through the many windows facing south and the high ceilings. At the front of the house is the open kitchen with a black stone countertop located. Its equipped with a large Smeg oven with 4-burner cooker, fridge, freezer, microwave, extractor and dishwasher. From the dining area you can reach the sunny south-facing balcony where you can enjoy a glass of wine in the sun. From the seating area through the en suite doors with build-in closets you reach the back room, which classified as a spacious TV room. This space could be an extra bedroom. Through this room the second balcony can be accessed. 
At the rear is a spacious bedroom with a classic sink with cabinet including the washer / dryer and a closet. From this bedroom the tiled bathroom can be reached with a walk-in shower.
The herringbone floor gives the house a chic look, as well as the two classic fireplaces. 

Location:
The Frans van Mierisstraat is a wide, green and child-friendly street in the Museum Quarter of Amsterdam Old-South. The house is within walking distance of the Van Baerlestraat, Museumplein and the prestigious P.C. Hooftstraat, Beethovenstraat and Cornelis Schuytstraat. There are many shops, restaurants and cosy cafes in the area. The same applies to the Concertgebouw and the various museums in this neighbourhood. The Vondelpark is also in the immediate vicinity. In short, a beautiful place in the elegant heart of the city, situated between the busy Centrum and the Zuidas. Good connection to the Ring A-10 by car. Paid parking is by means of a permit system, for which there are no waiting times. Excellent accessibility by public transport.

Special features: 
- Located on private land;
- The property is sold furnished including TV, the selling agent has a list of items available;
- Two balconies;
- Delivery in consultation, can quickly;
- Herringbone parquet floor;
- Original fireplaces;
- Service costs are € 50,- per month.
€ 740.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Nieuwendammerdijk 160
Op de Nieuwendammerdijk, gelegen aan ’t Vliegenbos, ligt deze fijne karakteristieke twee-onder-een-kap dijkwoning met een ruime tuin op het zuiden en uitbouwmogelijkheden.

De geliefde en kinderrijke Nieuwendammerdijk kenmerkt zich door het dorpse karakter en de mooie dijkhuizen. De halte van de Noord/Zuidlijn is op 3 minuten fietsafstand en in 13 metrominuten ben je op de Zuidas. Ook binnen enkele minuten kun je de pont naar Amsterdam Oost en Centraal station pakken. Hoe centraal en landelijk wil je wonen?

De volgende aspecten maken deze woning bijzonder:

- 100 m² woonoppervlakte, goed ingedeeld met veel bergruimte.
- De woning is meteen te betrekken, maar heeft ook ruime uitbouw- en verbouw mogelijkheden.
- Gerenoveerd in 2011 en 2016 met het behoud van authentieke elementen.
- Twee ruime slaapkamers.
- Tuin van maar liefst ca 83 m2 direct grenzend aan ‘t Vliegenbos.
- Achter de woning een bosstrook die slechts toegankelijk is voor bewoners en buren: ideale speelgrond voor
kinderen.
- Het dak en de dakkapellen zijn gerestaureerd en geïsoleerd in 2016.
- Eigen parkeerplaats aan de voorzijde van de woning en eigen oplaadpunt.

De indeling van de woning is als volgt;

Dijkniveau:
Entree, hal met garderobemogelijkheid. Ruime doorzonkamer met de originele balken in het zicht en een open trap naar de eerste verdieping. De lichte woonkamer heeft eikenhouten vloerdelen en een plafondhoogte van ca. 2,52 m. Een wand is geheel gestuct en aan de andere wand is de bakstenen-scheidingsmuur in het zicht, welke een stoere uitstraling geeft.

Eerste verdieping:
Via de open houten hoektrap bereik je de lichte overloop met toegang tot alle vertrekken. Separaat is het zwevende toilet met Marokkaanse zellige tegels en een fonteintje. Prettig is het natuurlijke daglicht via het dakraam.
De gehele bovenverdieping heeft een doorlopende kersenhouten vloer en is voorzien van inbouwspots.
Aan de achterzijde is de ouderslaapkamer; deze mooie afgewerkte ruimte heeft over de breedte van de kamer een ingebouwde kastenwand. Boven deze inbouwkasten is de kapconstructie opengehouden, alhier is nog veel bergruimte en dit geeft een open en speels effect. De dakkapel geeft veel licht en heeft draaikiepkantelramen. De derde kleine slaapkamer, bij de ouderslaapkamer betrokken, is nu in gebruik als inloopkast. Het zou ook dienst kunnen doen als babykamer of werkhoek en heeft ook natuurlijk daglicht via het dakraam.
Aan de voorzijde is de tweede slaapkamer, wederom een ruime kamer (ca. 2,81 m x ca. 3,35 m) met een groot dakkapel met 4 ramen. Deze ruimte wordt nu gebruikt als werkkamer maar is ook een goede kinderkamer of logeerkamer.

Souterrain:
In het souterrain is de grote woonkeuken als ook de luxe badkamer gelegen.
De heerlijke woonkeuken (ca. 4,20 m x 4,34 m) met vloerverwarming heeft grote lichtgrijze plavuizen. Een lust voor het oog is het lange aanrechtblok met lades en rvs aanrechtblad en dubbele gootsteen. De keukenkasten zijn afgewerkt met houtfineer en voorzien van de volgende ingebouwde apparaten koel/vriescombinatie, combi-oven, vaatwasser en een vrijstaand 4-pits Boretti gasfornuis met een grillplaat, een tweede grote oven en een afzuigkap.
De woonkeuken is een prettige ruimte, mede door de harmonicadeuren naar de ruime tuin op het zuiden.

De luxe badkamer is deels tot het plafond betegeld en voorzien van spotverlichting. De badkamer heeft een inloopdouche met een regendouche/handdouche/thermostaatkraan, vrijstaand ovaal bad, zwevend wandcloset, een dubbele wastafel en een handdoeken radiator. Op de grond liggen grote plavuizen met vloerverwarming.
De wasmachineruimte is aan de achterzijde van de badkamer met een ingebouwde kastenwand (met meterkast).

Tuin
De achtertuin is deels betegeld en deels voorzien van gras en heeft fruitbomen en (eetbare) planten. De tuin is op 3 manieren te bereiken: de harmonicadeuren (met losse achterdeur), via de eigen trapgang naast het huis, of via de zogenaamde “achterom”. In de tuin staat een stenen berging van 3,74 m x 4,04 m. Achter de berging is een brede strook groen tussen de Nieuwendammerdijk en het achtergelegen ’t Vliegenbos.

De woning ligt op erfpacht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De jaarlijkse canon is € 2.351,41, 5 jaarlijkse indexatie. Neem contact op met kantoor voor de mogelijkheid om de grond in volledige (bloot) eigendom te verkrijgen.

Bijzonderheden
- Bouwjaar 1930.
- Woonoppervlakte 100 m². Meetrapport aanwezig.
- Perceeloppervlakte 169 m².
- Gelegen op erfpacht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: € 2.351,44 per jaar (indexatie)
- Eigen parkeerplaats
- Goed ingedeeld woonhuis met veel bergruimte
- Grotendeels dubbele beglazing.
- Dak in 2016 gerestaureerd en geïsoleerd.
- Bij recente verbouwing buren extra geluidsisolatie aangebracht op de tussenmuur
- Voorzien van centrale verwarming, CV ketel Remeha 2011
- Beschermd stads-en dorpsgezicht
- Oplevering in overleg

Omgeving:
Noord is ideaal, dankzij de ligging en de natuur. Je combineert het genot van landelijk wonen met het gemak van de stad op fietsafstand. Niet alleen de stad is goed bereikbaar, ook het Waterland is dichtbij. Amsterdam-Noord ontwikkelt zich in een razend tempo tot een zeer geliefde woonomgeving met een grote diversiteit aan horecagelegenheden. De ADAM Toren, filmtheater EYE, FC Hyena en de Noord/Zuid lijn maken van Amsterdam-Noord een hotspot met steeds meer allure, welke nog lang niet is uit-ontwikkeld.
Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht bij de Foodmarkt of het winkelcentrum Boven ’t IJ. De vergeten boodschappen haal je om de hoek, op het Purmerplein, of bij de bakker, eveneens op de Nieuwendammerdijk gelegen.

De Ringweg A-10 met zijn uitvalswegen is vlakbij en naast de metro is er goed aanvullend openbaar vervoer. Staat boven al? Nabij de woning ligt het Purmerplein met allerlei ambachtelijke winkels, de Landmarkt aan de Schellingwouderdijk en het net vernieuwde Waterlandplein (winkelcentrum). Het grote boven ’t Y winkelcentrum ligt op ongeveer 1,5 km afstand. Aan het al genoemde Vliegenbos grenst niet alleen het Noorderpark, maar oostwaarts ook het Rietland dat weer aan Schellingwoude grenst.
€ 850.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Buitenzagerij 37
Uniek DUBBEL BENEDENHUIS pal naast het IJ in Amsterdam Noord gelegen, hoekhuis met een VIDE en zeer veel lichtinval van maar liefst 113 m² met de mogelijkheid tot praktijk aan huis. De huidige eigenaresse heeft de erfpachtcanon voor u al EEUWIGDUREND AFGEKOCHT.

Het is een speelse woning met een VIDE en veel raampartijen, ooit gebouwd als atelier woning voor een kunstenaar dat verklaart misschien de industriële vormgeving. De woning heeft geen directe naaste buren.

De indeling van de maisonnette is als volgt:

Via uw eigen entree op de begane grond of via het gemeenschappelijk trappenhuis op de eerste verdieping bereikt u de woning.

Begane grond, grote open ruimte met veel lichtinval door de hoge raampartijen en de spiltrap naar de eerste verdieping in het zicht. Op dit moment wordt de begane grond gebruikt als kantoorruimte, het is een perfecte ruimte voor uw eigen bedrijf, kantoor en/of praktijkruimte, doch het kan ook met gemak worden omgebouwd tot een leefruimte met grote open keuken en of meerdere slaapkamers, het is een zeer multifunctionele ruimte. Achter de werkruimte is de eerste slaapkamer met bergruimte en de eerste badkamer met het toilet gelegen. De gehele verdieping is afgewerkt met laminaat.

Via de spiltrap bereikt u de eerste verdieping.
Ruime open woonkamer met veel lichtinval door alle raampartijen, goede ruimte voor de eethoek en separaat de keuken. Separaat doch afgescheiden door een glazen wand, dus in direct contact met de woonkamer, wat een open en luchtig gevoel geeft, mede door het vele lichtinval. De keuken is hoogglans rood met een donker grijs aanrechtblad en de volgende ingebouwde apparaten; vaatwasser, 4 pits kookplaat, combi oven, afzuigkap en een quooker. Erg prettig zijn de vele opbergkasten. Vanuit de keuken bereikt u de loggia. Aan de achterzijde van de keuken is een ruime bijkeuken met veel bergruimte.
Vanuit de woonkamer bereikt u de tweede entree van de woning, deze entree wordt op dit moment als hoofdentree gebruikt. Hier bevindt zich dan ook de hal met garderobe, toilet ruimte, de tweede slaapkamer en de nette badkamer welke is voorzien van mozaïek tegels op de muren en een granito vloer een ligbad met mengkraan, separaat de douche een wastafel en de aansluiting voor de wasmachine.

Bijzonderheden:
- NEN 2580 opgemeten
- Woonoppervlak 113 m²
- Bouwjaar 1984
- Loggia gelegen op het westen (3 m²)
- Goede en gezonde VvE
- Servicekosten bedragen per maand vanaf januari 2022 € 238,81
- VvE wordt professioneel beheerd door Eigen Haard
- De canon is eeuwigdurend afgekocht.
- CV ketel HR Nefit 2017.
- Separaat een berging (3 m²)
- Energielabel B

Omgeving:
Prachtige en zeer rustige ligging met aan de zijkant uitzicht op het IJ, op enkele loopminuten afstand van de pont aan het IJplein. In de directe omgeving is station Noorderpark met zijn halte van de Noord/Zuidlijn. Parkeren met de auto kun je hier voor de deur doen met een parkeervergunning (2e vergunning en bezoekerskaart mogelijk).
Heerlijk wandelen langs de IJ-oevers, eten bij Stork, The Hangar, de Goudfazant of één van de vele andere leuke restaurants die Noord te bieden heeft. Op loopafstand boodschappen doen bij de Jumbo Foodmarket, Dirk van den Broek of de Van der Pekmarkt, uit naar het EYE filmmuseum, of gewoon lekker de stad in; dat kan allemaal perfect vanaf deze locatie aan de Buitenzagerij. Op de fiets naar het NDSM, of de natuur opzoeken in Het Twiske of Durgerdam, dit alles is in enkele (auto)minuten bereikbaar.
€ 500.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Prinsengracht 359 - A/B
STATIG MONUMENTALE WONING VAN 147M2, MET EEN PRACHTIGE BINNENTUIN IN DE GRACHTENGORDEL MET EEN UNIEK UITZICHT OVER DE PRINSEN- EN LAURIERGRACHT.

Indeling:
Via de marmeren gezamenlijke entree bereikt u de woning via de bel-etage. 

Bel-etage: 
Dat de betekenis van de bel-etage mooie verdieping is, wordt maar weer bewezen door deze prachtige ruimte. De voorkamer met misschien wel het mooiste uitzicht over de grachten van Amsterdam is uniek te noemen. De plafonds van maar liefst 4 meter hoog, in combinatie met de grote raampartijen maken deze ruimte tot een licht en zeer prettig vertrek om van de gracht en historisch Amsterdam te genieten en uw gasten te ontvangen. Vanuit de kamer kijkt u mooi door tot en met de Lauriergracht. Van de bootjes in de zomer tot het schaatsen in de winter, er is hier altijd wat te zien. 

Via de gietijzeren wenteltrap in de voorkamer is een studeerruimte op de entresol te bereiken. 
De hal biedt toegang tot de rest van de vertrekken op deze etage. Aan de linkerzijde een wasruimte met de C.V.-installatie, een separaat toilet en de master-bedroom. De royale master-bedroom met hoge plafonds kijkt uit over de binnentuin. Verder beschikt deze ruimte over een ruime inloopkast en is er een entresol bereikbaar via de trap. Aan de andere zijde van de hal beschikt de woning over een ruime badkamer, voorzien van een inloopdouche en een dubbele wastafel. 
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de tweede ruime slaapkamer. Deze slaapkamer beschikt nog over een entresol van 2m2. 

Begane grond:
Via de wenteltrap in de voorkamer komt u binnen in de beneden-woonkamer van de woning. De woonkamer beschikt over een zeer royale en luxe open keuken gelegen in het hart van deze ruimte. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, een Quooker, 6-pits Viking gasfornuis met 2 ovens, koel-/vries combinatie (Viking), afwasmachine, afzuigkap en een klimaatkast. Een keuken waar de echte koks hun creativiteit kwijt moeten kunnen. De L-vormige keuken zorgt direct voor een afscheiding tussen het voorste en het achterste gedeelte van de woonkamer. Aan de achterzijde beschikt deze verdieping nog over een ruime eethoek en strakke badkamer met een inloopdouche, separaat toilet en een wastafel. Op deze verdieping is tevens de gezamenlijke entree bereikbaar.

Via de openslaande deuren is de privétuin bereikbaar met terras en voorzien van een berging. Aan het einde van deze tuin bevindt zich de toegang tot de royale gezamenlijke binnentuin. De perfecte plek voor een wijntje aan het einde van de dag. Achter in de tuin bevinden zich een tweetal ruime bergingen en een afgesloten fietsenstalling.
De woning, onderdeel van het grachtencomplex ’t Roode Hert, is gelegen in de wereldberoemde  17e -eeuwse grachtengordel (UNESCO Werelderfgoed) aan de rand van de Jordaan met de Westertoren om de hoek. Met tal van gezellige restaurants en cafés is hier altijd wat te doen. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht op de Elandsgracht. Het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand, de Westermarkt en het Centraal Station zijn goed bereikbaar.

Bijzonderheden:
- Het betreft een Rijksmonument;
- Gezamenlijke binnentuin van ca. 400m2;
- Het betreft twee appartementsrechten met de mogelijkheid voor twee parkeervergunningen;
- Uniek uitzicht over de Amsterdamse grachten;
- Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren;
- De servicekosten bedragen €389,61 per maand;
- Gelegen op eigen grond met privé tuin.

A BEAUTIFUL MONUMENTAL APARTMENT OF 147M2, WITH A BEAUTIFUL COURTYARD IN THE CANAL AREA WITH A UNIQUE VIEW OVER THE PRINSEN- AND LAURIERGRACHT.

Lay-out:
Through the marble communal entrance you reach the house via the bel-etage. 

Ground floor: 
That the meaning of the bel-etage is beautiful floor is proven again by this beautiful space. The front room with perhaps the most beautiful view over the canals of Amsterdam can be called unique. The ceilings of no less than 4 metres high, in combination with the large windows, make this room a light and very pleasant room to enjoy the canal and historic Amsterdam and to receive your guests. From the room you have a beautiful view through to the Lauriergracht. From the boats in summer to the ice skating in winter, there is always something to see here. 
Through the cast iron spiral staircase in the front room, you can reach a study on the entresol. 
The hallway provides access to the rest of the rooms on this floor. To the left is a laundry room with the central heating system, a separate toilet and the master bedroom. The spacious master bedroom with high ceilings overlooks the courtyard. Furthermore, this room has a spacious walk-in closet and there is a mezzanine accessible by stairs. On the other side of the hall, the house has a spacious bathroom with a walk-in shower and a double sink. 
At the rear of the house is the second spacious bedroom. This bedroom has an entresol of 2m2. 

Ground floor:
Through the spiral staircase in the front room you enter the downstairs living room of the house. The living room has a very spacious and luxurious open kitchen located in the heart of this room. The kitchen is equipped with various appliances, a Quooker, 6-burner Viking cooker with 2 ovens, fridge / freezer (Viking), dishwasher, extractor and a refrigerator. A kitchen where real cooks must be able to express their creativity. The L-shaped kitchen  creates a separation between the front and the back part of the living room. At the back, this floor also has a spacious dining area and a sleek bathroom with a walk-in shower, separate toilet and a washbasin. On this floor, the communal entrance is also accessible.

Through the French doors, the private garden is accessible with a terrace and a storage room. At the end of this garden is the entrance to the spacious communal garden. The perfect place for a glass of wine at the end of the day. In the back of the garden there are two large storage rooms and a closed bicycle shed.
The house, part of the canal complex 't Roode Hert, is located in the world famous 17th century canal belt (UNESCO World Heritage) on the edge of the Jordaan with the Westertoren around the corner. With numerous cosy restaurants and cafés, there is always something to do here. The Elandsgracht is the place to go for daily shopping. Public transport is within walking distance, the Westermarkt and Central Station are easily accessible.

Details:
- The apartment is a national monument;
- Joint courtyard of approx 400m2;
- It concerns two apartment rights with the possibility for two parking permits;
- Unique view over the Amsterdam canals;
- It concerns a healthy and active association of owners;
- The service costs are €389,61 per month;
- Located on private land with private garden.
€ 1.450.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Sloterkade 130 hs
Sfeervol dubbel benedenhuis van 107m2 met achtertuin en een ruim terras op het westen, gelegen op eigen grond! Ideaal familiehuis met 3 slaapkamers en veel bergruimte, aan de Sloterkade in de zeer gewilde Hoofddorppleinbuurt.

Indeling: 
Via de eigen entree bereik je de woning op de begane grond. Je komt binnen in de ruime hal, nu ook wel gebruikt als speelkamer voor de kinderen. Door de openslaande glazen deuren bereik je de comfortabele woonkamer. Via een halletje met garderobe is het separate toilet bereikbaar. Aan de achterzijde van de woonkamer bevindt zich de open keuken. De keuken beschikt over een 6-pits gasfornuis met een grote oven en een afwasmachine. Middels houten zwevende traptreden aan de achterzijde van de woonkamer is de zeer fraaie uitbouw bereikbaar. De uitbouw, met veel oog voor detail, is in 2017 gerealiseerd en is heerlijk licht door de vele ramen en het dakraam. In de winter kan de gezellige (gas)haard aan worden gestoken en in de zomer kan de pui aan de tuinzijde helemaal open gezet worden doormiddel van de harmonicadeuren. De tuin is gelegen op het westen. Vanuit de uitbouw is nog een zeer ruime interne berging toegankelijk onder de woonkamer.

Via de trap bereik je de eerste etage van de woning. De master bedroom bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is zeer ruim te noemen. De kamer heeft een prachtig uitzicht over het water van de Schinkel en biedt voldoende ruimte voor een werkplek en kastenwand. De strak betegelde zwart-witte badkamer beschikt over een ruime inloopdouche, handdoekenradiator en een dubbele wastafel. Op deze etage zijn ook een washok en een separaat toilet. Aan de achterzijde heeft de woning nog twee ruime slaapkamers. Beide slaapkamers geven toegang tot het op het westen gelegen terras. De perfecte plek voor een drankje in de zon aan het einde van de dag.

Locatie: 
De woning ligt op een geliefde locatie aan de Schinkel, waarvan het uitzicht op voorbij trekkende boten en sloepen nooit gaat vervelen. Via ‘Brug 360’ bereik je zo het Vondelpark, de fietssnelweg richting het centrum. De Hoofddorppleinbuurt is een kindvriendelijke buurt die gekenmerkt wordt door de vele gezellige restaurants en cafés (Gent aan de Schinkel, Stadscafé van Mechelen, de Vondeltuin) met een gunstige ligging ten opzichte van het centrum van de stad. Comfortabel wonen met het drukke stadsleven binnen handbereik. Het winkelaanbod in de buurt is zeer compleet, onder andere Marqt, Etos en Hema bevinden zich op loopafstand. In de omgeving is veel speelgelegenheid voor (jonge) kinderen met diverse parken (Vondelpark, Rembrandtpark, Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer) en speeltuinen. In de buurt zijn tevens diverse basisscholen en kinderopvanggelegenheden gevestigd en ook het nieuwe gebouw van The British School of Amsterdam ligt op loopafstand. Daarnaast is er een breed aanbod aan sportverenigingen, allemaal op fietsafstand.

Bereikbaarheid: 
De bereikbaarheid van de locatie is zeer goed. Op loopafstand rijden verschillende bussen en trams die de stad ontsluiten en tevens goede aansluiting bieden naar treinstations Lelylaan en Zuid-WTC. De Ring A-10 is binnen een paar minuten te bereiken, in een klein kwartier ben je op Schiphol. Per fiets zijn het centrum en andere delen van de stad altijd dichtbij.

Bijzonderheden:
- In 2008 is de fundering hersteld;
- Gelegen op eigen grond;
- Prachtig uitzicht over het water;
- De servicekosten bedragen € 181,- per maand;
- Tuin van 23m2 en een dakterras van 6m2 op het westen;
- Fijne uitbouw voorzien van een gashaard en harmonicadeuren;
- Het appartement beschikt over hoogwaardige kozijnen, ramen en deuren;
- Geweldige ligging ten opzichte van het Vondelpark.

Charming double ground floor apartment of 107m2 with back garden and spacious terrace facing west, located on own ground! Ideal family house with 3 bedrooms and lots of storage space, on the Sloterkade in the highly sought after Hoofddorpplein area.

Layout: 
Through the private entrance you reach the house on the ground floor. You enter the spacious hall, now also used as a playroom for the children. Through the French windows you reach the comfortable living room. Through a little hallway with cloakroom you reach the separate toilet. At the back of the living room you will find the open kitchen. The kitchen has a 6-burner gas cooker with a large oven and a dishwasher. Through wooden floating steps at the rear of the living room is the very beautiful extension accessible. The extension, with great attention to detail, was realized in 2017 and is very light through the many windows and the skylight. In the winter, the cozy (gas) fireplace lit and in the summer, the facade on the garden side can be completely opened up through the harmonica doors. The garden is located on the west. From the extension is a very spacious internal storage accessible under the living room.

Via the stairs you reach the first floor of the house. The master bedroom is located at the front of the house and can be called very spacious. The room has a beautiful view over the water of the Schinkel and offers enough space for a workstation and wardrobe. The sleekly tiled black and white bathroom has a spacious walk-in shower, towel radiator and double sink. On this floor there are also a laundry room and a separate toilet. At the rear, the house has two spacious bedrooms. Both bedrooms give access to the west facing terrace. The perfect place for a drink in the sun at the end of the day.

Location: 
The house is situated in a popular location on the Schinkel, where the view of passing boats and sloops never gets boring. Through 'Brug 360' you can reach the Vondelpark, the bicycle highway towards the centre. The Hoofddorppleinbuurt is a child-friendly neighbourhood characterised by its many cosy restaurants and cafés (Gent aan de Schinkel, Stadscafé van Mechelen, the Vondeltuin) with a convenient location in relation to the city centre. Comfortable living with the busy city life within reach. The range of shops in the neighbourhood is very complete, with Marqt, Etos and Hema, among others, within walking distance. In the vicinity is plenty of room for (young) children with various parks (Vondelpark, Rembrandtpark, Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer) and playgrounds. In the neighbourhood are also several primary schools and childcare facilities located and also the new building of The British School of Amsterdam is within walking distance. In addition, there is a wide range of sports clubs, all within cycling distance.

Accessibility: 
The accessibility of the location is very good. Various buses and trams run within walking distance, providing access to the city and a good connection to the Lelylaan and Zuid-WTC train stations. The A-10 ring road can be reached within
minutes, and in less than 15 minutes you can be at Schiphol Airport. By bicycle, the centre and other parts of the city are always nearby.

Details:
- In 2008 the foundation has been repaired;
- Located on private land;
- Beautiful view over the water;
- The service costs are € 181, - per month;
- Garden of 23m2 and a roof terrace of 6m2 on the west;
- Fine extension with a gas fireplace and patio doors;
- The apartment has high quality window frames, windows and doors;
- Great location in relation to the Vondelpark.
€ 825.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Nigellestraat 2
In de gewilde bloemenbuurt is dit royale dubbele benedenhuis gelegen. De hoekwoning van maar liefst 103 m2 met tuin, een achterom en een berging ligt pal naast het Noorderpark en op loopafstand van de Noord/Zuidlijn. De woning is gelegen op EEUWIGDUREND AFGEKOCHTE ERFPACHT. Er zijn drie goed bemeten slaapkamers.

De indeling is als volgt;

Begane grond
De entree van de woning is aan de zijkant gelegen, u komt binnen in een kleine hal met een garderobemogelijkheid en een toiletruimte met hangend toilet, wandcloset met fontein (Villeroy & Boch). Beide ruimtes zijn voorzien van prachtige zwart-wit terrazzo tegels.

De benedenverdieping is verder dubbel breed, waardoor er een oase van ruimte is. Aan de voorzijde is een ingebouwd bureau (ontworpen en gemaakt door Zakenmaker) met leuk zicht naar buiten, ernaast is het woongedeelte met een prachtige op maat gemaakte kast door bureau SLA.

Aan de achterzijde is de open keuken, een mooie keuken met een granito aanrechtblad (Terrazzo) met opstaande rand, vier pits gaskookplaat met wasemkap, oven en koelkast met grote vriezer een vaatwasser. Vanuit deze keuken bereikt u de tuin, het is een keurig aangelegde tuin, die speels van smal (ca. 2 meter) naar breed (ca. 9 meter) uitloopt en een achterom heeft. Vanuit de achterom bereikt u ook de berging. De groene geveltuin aan de voorzijde geeft extra privacy, ruimte voor een kop koffie en bevat onder andere een prachtige hortensia, een druivenstruik en een vijgenboom.

Op de begane grond treft u de eerste grote slaapkamer met een ingebouwde kast en vanuit de slaapkamer kunt u tevens in de tuin komen. De gehele begane grond is voorzien van brede massief eikenhouten vloerdelen.

Eerste verdieping
Vanuit de woonkamer bereikt u met de trap de eerste verdieping waar dezelfde mooie eikenvloer is doorgetrokken. Hier bevindt zich de overloop, de eerste slaapkamer aan de voorzijde, het is een ruime slaapkamer met een extra raam aan de zijkant omdat het een hoekwoning betreft. In het midden is de badkamer, de badkamer is modern tot het plafond betegeld, met een grote inloopdouche met thermostaat kraan, regendouche, wastafel (Villeroy & Boch) en wandcloset (Sani-Broyeur). De zwart-wit terrazzo vloer uit de hal en het beneden toilet is ook hier te bewonderen.

De tweede slaapkamer is aan de achterzijde gelegen, dit is tevens een ruime kamer met een deur naar het balkon.

Bijzonderheden:
-Het betreft een 1,5 dubbel benedenhuis
-Woonoppervlakte circa 103 m2, conform NEN2580 opgemeten
-Eikenhouten vloerdelen
-Eeuwigdurend afgekochte erfpacht
-Kunststof kozijnen met dubbele beglazing
-Beschermd stads- en dorpsgezicht
-Groene, rustige omgeving naast het Noorderpark
-Parkeren volgens vergunningstelsel, 2 vergunningen per adres
-Maandelijkse servicekosten bedragen € 133,-

Omgeving:
De Bloemenbuurt is een populaire, rustige en kindvriendelijke woonomgeving die gunstig ligt ten opzichte van uitvalswegen en OV. Op 1 minuut loopafstand ben je in het prachtige Noorderpark; een heerlijke plek om een boekje te lezen in de zon, een kop koffie te drinken bij Pompet of een avondwandeling te maken. In het park vind je eveneens een mooie (water)speeltuin en aangrenzend het Noorderparkbad.

Door het groene park fiets je in 6 minuten naar de pont, of loop je naar de Noord/Zuidlijn, waardoor de verbinding met het centrum en het centrum van de stad optimaal is. Met de auto ben je via de A10 zo Amsterdam uit en buslijnen 34 en 35 stoppen aan het eind van de straat.

In de directe omgeving zijn diverse buurtwinkels, basisscholen en kinderopvang te vinden. Het vernieuwde winkelcentrum Mosveld is vlakbij en biedt alle benodigde winkels en voorzieningen. In de hippe Van der Pekstraat is driemaal per week een grote markt. Hier vind je veel gezellige restaurantjes, winkels en koffietentjes. In de oude fabrieken en dokken van de NDSM-Werf, het Hamerkwartier en De Ceuvel vestigen zich steeds meer culturele voorzieningen en uitgaansgelegenheden. Wil je liever ontspannen of de natuur in? Vanuit Amsterdam-Noord fiets je tevens zo naar het pittoreske Waterland of recreatiegebied Het Twiske. Kortom, wonen in het beste van twee werelden!
€ 600.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Treilerhof 48
Licht vierkamer appartement (77 m²) op drie hoog, met twee balkons en weids uitzicht. Aan de achterkant groen en water, met in de verte de silhouetten van havenkranen. Voor een rustig hof met zitjes en een kinderspeelplaats. Tikkeltje te bedaagd? Met de fiets en de Noord/Zuidlijn ben je in nog geen 10 minuten in hartje Amsterdam!

De huidige canon is afgekocht tot 2054.
Er ligt een aanbieding om de canon eeuwigdurend af te kopen voor € 1.668,- (exclusief notariskosten), vraag naar kantoor voor de voorwaarden.

Begane grond:
Op de begane grond bevindt zich een eigen (afsluitbare) box waarin je makkelijk je fietsen, kampeerspullen en andere zaken kwijt kunt. Vóór het pand is het vrij parkeren en staan ook nog nietjes voor fietsen. Het appartement heeft geen eigen garagebox, maar regelmatig wordt een van de garageboxen onder de appartementen aan het hof – of een van de andere twee hofjes – te koop of te huur aangeboden.

Derde verdieping:
Via het ruime trappenhuis bereik je de derde en hoogste verdieping. Je hebt dus geen bovenburen. Het trappenhuis is net opnieuw geschilderd en heeft een nieuwe coating en plafonds gekregen. Ook buiten is alles recent opnieuw in de verf gezet. Achter de deur van het appartement ligt een hal waarop de keuken, de wc, twee van de drie slaapkamers en de woonkamer uitkomen. Via de keuken bereik je de badkamer met douche en wasmachineaansluiting. Naast de keuken is een balkonnetje dat uitziet over het hof.
Via de hal kom je in de woonkamer. Die liep oorspronkelijk van gevel tot gevel. De huidige bewoner heeft voor een van zijn kinderen aan de voorkant een extra slaapkamer laten maken. Wie dat wil, kan die ingreep eenvoudig ongedaan maken, zodat er weer een grote doorzonkamer van 34 m2 ontstaat. Aan de achterkant is er een ruim balkon (4,6 m2) dat uitkijkt op het westen. Dat betekent: veel zon, en altijd de zonsondergang! Achter het pand liggen tuintjes, een vaart, grasland, bramenstruiken, bomen en een meertje. Konijnen die in het avondzonnetje tevoorschijn komen, karpers die in het voorjaar uit het water springen: je zit hier midden in de natuur.

Locatie en omgeving:
Het hofje waaraan het appartement ligt is kindvriendelijk en autoluw. Het bevindt zich aan de uiterste westrand van de Banne en grenst aan een grote groene inham in de bebouwing. Daarin ligt de Buiksloterbreek, een meertje dat ontstond na een dijkdoorbraak. In het gebied komen vossen en ijsvogeltjes voor en vanuit het appartement hoor je uilen en spechten. Via de vaart waar het appartement aan ligt kun je naar Waterland kanoën. Wandelen, fietsen of hardlopen gaat prima langs de nabije dijkjes met hun karakteristieke houten geveltjes. Tennisbanen, maneges, sportvelden en volkstuinen: ze liggen allemaal vlakbij,
De Banne heeft de afgelopen jaren een make-over gehad. Er kwamen appartementencomplexen bij, galerijflats maakten plaats voor gezinswoningen. Veel voorzieningen (bibliotheek, Huis van de Wijk, basisschool, apotheek, trapveldje, ondergrondse afvalcontainers) bevinden zich op loopafstand. Als je de straat oversteekt, kom je bij een nieuw winkelcentrum waar je bijna alle boodschappen kunt doen. Op 5 minuten fietsen ligt het gezellige en bedrijvige NDSM-terrein met een keur aan horeca, op 15 minuten filmmuseum/bioscoop EYE. Zwemmen kan vlakbij, in een zijkanaal van het IJ, in het Noorderparkbad op een paar minuten fietsen of in recreatiegebied Het Twiske, op een kwartiertje fietsen. Vlakbij ligt een verbouwd gemaal, het Concertgemaal, waar concerten worden gegeven en werkplekken zijn voor zzp’ers. Naar de ponten naar het Centraal Station en de Pontsteiger is het 5 tot 15 minuten fietsen. De ringweg A10 en de IJtunnel liggen op een paar autominuten. Op weinig plekken liggen havenromantiek, grootstedelijkheid en natuur zó dicht bij elkaar!

Bijzonderheden:
- Veel licht, lucht ruimte en groen
- Binnen en buiten net geschilderd
- Overal dubbel glas
- Drie slaapkamers
- Gratis parkeren voor de deur
- Wijk recent vernieuwd
- De stad binnen handbereik
- Servicekosten bedragen per maand € 108,60

***

Bright four-room apartment (77 m²) on the third floor, with two balconies and wide views. At the back greenery and water, with the silhouettes of harbor cranes in the distance. In front a quiet court with seats and a children's playground. A bit too modest? By bike and the North/South line you are in less than 10 minutes in the heart of Amsterdam!

The current canon has been bought off until 2054.
The offer to buy off the perpetual ground lease for euro 1.668,-(excluding notary costs), ask the office for the conditions.

First floor:
On the first floor there is a (private lockable) private box where you can easily store your bikes, camping gear and other items. In front of the building is free parking and there are also staples for bicycles. The apartment does not have its own garage box, but one of the garage boxes under the apartments - or one of the other two blocks - is regularly offered for sale or rent.

Third Floor:
Through the spacious staircase you reach the third and highest floor. So you have no upstairs neighbors. The stairwell has just been repainted and has a new coating and ceilings. Also outside, everything has recently been repainted. Behind the door of the apartment is a hallway where the kitchen, the toilet, two of the three bedrooms and the living room come out. Through the kitchen you reach the bathroom with shower and washing machine connection. Next to the kitchen is a balcony overlooking the court.
Through the hall you enter the living room. This originally ran from facade to facade. The current occupant had an extra bedroom made at the front for one of his children. Who wants to, can easily undo that intervention, so that there is again a large living room of 34 m2. At the rear there is a spacious balcony (4.6 m2) facing west. That means: lots of sunshine, and always the sunset! Behind the property are gardens, a canal, grassland, blackberry bushes, trees and a small lake. Rabbits appearing in the evening sun, carp jumping out of the water in spring: here you are in the middle of nature.

Location and surroundings:
The courtyard on which the apartment is located is child-friendly and low-traffic. It is located on the extreme western edge of the Banne and borders a large green inlet in the buildings. In it lies the Buiksloterbreek, a small lake that was created after a breach in the dike. In the area there are foxes and kingfishers and from the apartment you can hear owls and woodpeckers. Via the canal where the apartment is located you can canoe to Waterland. Walking, cycling or running is fine along the nearby dikes with their characteristic wooden facades. Tennis courts, riding stables, sports fields and allotments: they are all nearby,
De Banne has had a makeover in recent years. Apartment blocks were added and gallery flats made way for family homes. Many amenities (library, community center, elementary school, pharmacy, soccer field, underground waste containers) are within walking distance. If you cross the street, you come to a new shopping center where you can do almost all your shopping. At 5 minutes by bike lies the lively and bustling NDSM area with a variety of restaurants and cafes, at 15 minutes filmmuseum / cinema EYE. Swimming is possible nearby, in a side channel of the IJ, in the Noorderparkbad a few minutes by bike or in the Twiske recreation area, fifteen minutes by bike. Nearby is a renovated pumping station, the Concertgemaal, where concerts are given and where there are workplaces for freelancers. It is a 5 to 15 minute bike ride to the ferries to Central Station and the Pontsteiger. The A10 ring road and the IJtunnel are a few minutes away by car. There are few places where port romance, metropolitanism and nature are so close together!

Details:
- Lots of light, air space and greenery
- Inside and outside just painted
- Double glazing everywhere
- Three bedrooms
- Free parking in front of the door
- Neighborhood recently renewed
- The city within easy reach
- Service costs are per month € 108,60
€ 350.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Prinses Irenelaan 10
Op de allermooiste plek van de Goudkust van Amstelveen gelegen semibungalow op 832 m2 eigen grond en voor 3/4 omgeven door het beroemde Jac. P. Thijssepark, het rijksmonument grenzende aan het Amsterdamse Bos. Door de sublieme ligging en de fraai aangelegde tuin welke in het park overloopt, geniet u van absolute privacy. Kortom: wonen in alle rust doch nabij de hectiek en alle geneugten van de grote stad.

Het huis is gelegen in een kleinschalige, zeer lommerrijke villawijk met alleen bestemmingsverkeer. De wijk bestaat uit ca. 30 villa’s op ruime percelen. Vanuit de wijk heeft men middels speels aangelegde paden toegang tot het Thijssepark en het Amsterdamse Bos. Op loopafstand bevinden zich horeca en winkels voor de dagelijkse boodschappen. Vlakbij het overdekte winkelcentrum Stadshart, Schiphol, het zakencentrum de Zuidas, het luxe winkelcentrum Gelderlandplein, maar ook scholen waaronder de Internationale School, Compananny, hockey-, tennis-, en voetbalclubs en de manege en Scouting in het Amsterdamse Bos. Binnen enkele autominuten zijn de Beethoven-, en de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid alsook de uitvalswegen A-10 en A-9 bereikbaar (richting Utrecht, Schiphol, Den Haag).

See for English translation below.

De indeling is als volgt:
Ruime entree met garderobe en toegang tot de woonkamer. De op het zuiden en westen gelegen woonkamer met open haard, biedt middels dubbele deuren toegang tot het riante terras, vanwaar een fantastisch uitzicht op het groen van de tuin en het omliggende park. De ruime woonkeuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Twee zolderkamertjes en de ruime bergzolder zijn via de keuken te bereiken. Vanuit de keuken zijn verder de bijkeuken, de wasruimte en de garage toegankelijk. Aan de andere zijde van het huis bevinden zich 3 slaapkamers en een badkamer voorzien van ligbad, douche, wastafel en toilet.

Bijzonderheden:
• Bruto woonoppervlak 232 m², netto vloeroppervlakte 180 m².
• Bouwjaar 1958.
• 832 m² eigen grond.
• Nieuwbouw mogelijk. Bouwoppervlak 300 m².
• Grotendeels voorzien van dubbel glas.
• Meerdere zonnige terrassen met veel privacy.
• Elektrische zonneschermen.
• Fietsenhok met vlierinkje.
• Ruim tuinhuis.
• Garage.
• Parkeergelegenheid voor 2 auto’s op de oprit.
• De begane grond is grotendeels voorzien van een Afzelia visgraat parket.
• Hier heeft u eveneens de mogelijkheid om op deze fantastische plek uw eigen villa te realiseren! Hiervoor is door
ons een voorzet gegeven in een ontwerp. Binnen het bestemmingsplan zijn andere ontwerpen mogelijk.English summary:

Located on the most beautiful spot of the so-called Goudkust (Golden Coast) of Amstelveen, semi-bungalow on 832 m2 of private land and for ¾ surrounded by the famous Jac. P. Thijssepark, the national monument adjacent to the Amsterdamse Bos. Because of the sublime location and the beautifully landscaped garden which flows into the park, you can enjoy absolute privacy. In short: living in peace but near the hustle and bustle of the big city.

The house is located in a small, very leafy residential area with only local traffic. The district consists of approximately 30 villas on spacious plots. Through meandering paths you have access to the Thijssepark and the Amsterdamse Bos. Within walking distance there are pubs, restaurants and shops for daily groceries. Nearby the indoor shopping center Stadshart, Schiphol, the business center Zuidas, the luxurious shopping center Gelderlandplein, but also schools including the International School, Compananny, hockey-, tennis-, and football clubs and the horse riding school and Scouting in the Amsterdamse Bos. The popular Beethovenstraat and Cornelis Schuyt-area are nearby, and within a few minutes you can reach the highways A-10 and A-9 (direction Utrecht, Schiphol and The Hague).

The layout is as follows:
Spacious entrance with cloakroom and access to the living room. South-, and west-facing living room with fireplace, through double doors access to the spacious terrace from where you can enjoy a fantastic view of the garden and the surrounding park. The spacious kitchen is equipped with various appliances. Two attic rooms and the attic space are accessible through the kitchen. From the kitchen you can also access the scullery, the laundry room and the garage. On the other side of the house there are 3 bedrooms and a bathroom with bath, shower, sink and toilet.

Characteristics:
• Gross living area 232 m², net floor area 180 m².
• Year of construction 1958.
• 832 m² of private land.
• New construction is possible. Building area 300 m².
• Largely double glazed.
• Several sunny terraces with lots of privacy.
• Electric sunscreens.
• Bicycle shed with small attic.
• Spacious garden shed.
• Garage.
• Parking for 2 cars on the driveway.
• Ground floor largely equipped with an Afzelia herringbone parquet floor.
• You also have the possibility to realize your own villa in this fantastic place! Therefore we already made a design to inspire. Other designs are possible within the zoning plan.
€ 2.495.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Prinses Irenelaan 10
RIANT BOUWPERCEEL te koop gelegen in de goudkust van Amstelveen! Hier heeft u nu de mogelijkheid om op deze fantastische plek uw eigen villa te realiseren! Op één van de fraaiste percelen met een oppervlakte van maar liefst 832 m² is door ons een voorzet gegeven in een ontwerp. Binnen het bestemmingsplan zijn andere ontwerpen mogelijk. Wij verkopen het perceel inclusief de daarop staande huidige villa. De koper zal zelf zorg dragen voor vergunningen e.d. om de bouw te realiseren.

Het perceel is gelegen op de kruising van twee sierwaters en omringd met groen. Het perceel ligt aan de achterzijde volledig op het zuiden.

Het perceel is gelegen in een kleinschalige, zeer lommerrijke villawijk met alleen bestemmingsverkeer. De wijk bestaat uit ca. 30 villa’s op ruime percelen. Vanuit de wijk heeft men middels speels aangelegde paden toegang tot het Thijssepark en het Amsterdamse Bos. Op loopafstand bevinden zich horeca en winkels voor de dagelijkse boodschappen. Vlakbij het overdekte winkelcentrum Stadshart, Schiphol, het zakencentrum de Zuidas, het luxe winkelcentrum Gelderlandplein, maar ook scholen waaronder de Internationale School, Compananny, hockey-, tennis-, en voetbalclubs en de manege en Scouting in het Amsterdamse Bos. Binnen enkele autominuten zijn de Beethoven-, en de Cornelis Schuytstraat in Amsterdam-Zuid alsook de uitvalswegen A-10 en A-9 bereikbaar (richting Utrecht, Schiphol, Den Haag).
€ 2.495.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Bovenkerkerweg 125 A
Fantastische landelijk gelegen bouwkavel van 2580 m2 met de mogelijkheid om een of twee woningen te bouwen. De kavels zijn gelegen in het landelijk gebied van Amstelveen, doch op slechts 5 autominuten van het Stadshart Amstelveen.

Het deel van de Bovenkerkerkweg, waaraan deze kavels zijn gelegen, wordt begrensd door weilanden en voor een deel omringd door gebieden welke zijn aangewezen als natuurgebied. Vanaf de kavel heeft u eveneens uitstekende verbindingen naar Schiphol en Utrecht via de N201. Uw kinderen kunnen via een goede fietsverbinding de scholen in Amstelveen prima en veilig bereiken.


De belangrijkste kenmerken van de kavel zijn:

- Bouwvlak 9 m bij 12 m;
- Nokhoogte 8 meter;
- Goothoogte 3 meter
- Mogelijkheid tot het realiseren van een bijgebouw met maximale oppervlakte van 75 m2.

Voor meer informatie zie www.amstelveen.nl/bestemmingsplannen
€ 1.100.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Selde Rust 23
Op een uitstekende locatie, in het geliefde ELSRIJK, gelegen ruim HOEKHUIS met zonnige RIANTE TUIN aan drie zijden. Volgens het vingerende bestemmingsplan is het mogelijk deze woning aan de zijkant over drie lagen uit te bouwen, waardoor een zeer groot huis te bouwen is (uniek in Amstelveen). De achtertuin en zijtuin zijn op het zuiden en zuidwesten gelegen. Perceeloppervlakte 294 m2. Bouwjaar 1958.

De wijk Elsrijk, aan de noordzijde van Amstelveen, is favoriet in Amstelveen door zijn karakteristieke bouw en vele groenvoorzieningen. Voor de natuurliefhebber ligt op loopafstand het Amsterdamse Bos. Tevens op loopafstand ligt het mondaine, overdekte winkelcentrum 'Het Stadshart' met in het verlengde de Rembrandtweg; een modern en luxe winkelgebied met tevens uitgaansmogelijkheden. De nabijgelegen snelweg A9 zorgt voor een goede bereikbaarheid per auto. Bij het Stadshart ligt tevens het busstation van Amstelveen, vanwaar busverbindingen in noordelijke richting (Amsterdam) en zuidelijke richting van Amstelveen/Schiphol(wel de lusten niet de lasten)/Aalsmeer/Uithoorn en omgeving gaan. Tevens ligt het centrum van Amsterdam op fietsafstand.
Er is een ruime keuze aan lagere-/ en middelbare scholen in de nabijheid alsmede de Internationale School en diverse sportfaciliteiten voor jong en oud.

Huidige indeling:

Entree met meterkast, toiletruimte, eenvoudige keuken aan de achterzijde. Zonnige woonkamer met groot zijraam.
Riante achtertuin op het zuiden met zijtuin op het zuidwesten.

Eerste verdieping:

Drie slaapkamers, badkamer voorzien van ligbad, toilet en wastafel. Op de overloop bevindt zich een separaat toilet.

Zolderverdieping:

Overloop, bergruimte, was/ c.v ruimte en grote zolderkamer met dakkapel aan de achterzijde.

Bijzonderheden:

- Volgens verkregen informatie (bestemmingsplan) is het mogelijk dit huis rigoureus te vergroten. Onder andere door het huis uit te bouwen aan de zijkant over drie lagen.
- Perceel 294 m2, gelegen op eigen grond.
- Zeer zonnige tuin.
- Gelegen in het geliefde Elsrijk.
- Ouderdoms,- asbest en Niet bewonersclausule zijn van toepassing.
- Oplevering kan spoedig


English:

Spacious CORNER HOUSE with sunny SPACIOUS GARDEN on three sides in an excellent location, in the popular area ELSRIJK. According to the building rules, it is possible to extend this house on the side over three layers, which means that a very large house can be built (unique in Amstelveen). The backyard and side garden are located on the South. Plot area 294 m2. Year of construction 1958.

The district Elsrijk, on the North side of Amstelveen, is a favorite in Amstelveen because of its characteristic constructions and many green areas. For nature lovers, the Amsterdamse Bos is within walking distance. Also within walking distance is the fashionable, covered shopping center 'Het Stadshart' with the Rembrandtweg as an extension; a modern and luxurious shopping area with entertainment options. The nearby A9 motorway provides good accessibility by car. At the Stadshart is also the bus station of Amstelveen, from where bus connections go in a northerly direction (Amsterdam) and a southern direction from Amstelveen / Schiphol (the benefits are not the burdens) / Aalsmeer / Uithoorn and the surrounding area. The center of Amsterdam is also within cycling distance. There is a wide choice of primary and secondary schools in the vicinity as well as the International School and various sports facilities for young and old.


Current layout:

Entrance with meter cupboard, toilet, simple kitchen at the rear. Sunny living room with large side window.
Spacious South-facing backyard with South-West facing side garden.

First floor:

Three bedrooms, bathroom with bath, toilet and sink. There is a separate toilet on the landing.

Attic floor:

Landing, storage space, laundry room and large attic room with dormer window at the rear.


Particularities:

- According to information obtained (building rules), it is possible to rigorously enlarge this house. For example, by extending the house on the side over three layers.
- Plot 294 m2 own land.
- Very sunny garden.
- Located in the popular Elsrijk.
€ 795.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Rembrandtweg 23 A
Hoe centraal wil en kun je wonen? In het Stadshart Amstelveen ligt dit ruime driekamerappartement van ca. 98 m² met terras, in een goed onderhouden complex, gelegen op eigen grond.

Het praktisch ingedeelde appartement ligt op de vijfde, tevens hoogste verdieping, en beschikt over een grote woonkamer met een aangrenzend terras, twee slaapkamers, bijkeuken, halfopen keuken, badkamer met bad, separaat toilet, een ruime berging en een lift.

De indeling is als volgt;

Centrale entree met bellentableau.
Hal met brievenbussen, video-intercom en trap/ lift naar alle verdiepingen.
Via de overkapte galerij bereik je de voordeur van de woning.

Vijfde etage:
Entree met meterkast; tochtportaal met garderobemogelijkheid. Toegangsdeur naar de ruime hal.
De twee slaapkamers liggen aan de rustige galerijzijde. De ouderslaapkamer heeft een inbouwkast met schuifdeuren. Ook de tweede slaapkamer is ruim bemeten.
Ernaast bevindt zich een praktische berging, waar de ATAG CV ketel hangt. Hier zijn tevens de aansluitingen voor het witgoed en de mechanische ventilatie. Er is efficiënt gebruik gemaakt van deze inpandige berging door het plaatsen van kasten, waardoor er veel werk- en opbergruimte is.
Aan de andere zijde van de hal is het separate toilet met fontein. Daarnaast is de nette witte betegelde badkamer gesitueerd, voorzien van een ligbad en douche, wastafel en radiator.
Vanuit de hal komt u in de zeer lichte woonkamer met een halfopen keuken. De L-vormige landelijke keuken met apothekerskast heeft een natuurstenen aanrechtblad, en is voorzien van diverse inbouwapparatuur, zoals een afwasmachine, 4 pits gasfornuis en oven, recirculatiekap en grote koel-vriescombinatie. De ronde speelse lichtkoepel zorgt voor extra daglichttoetreding.
De lichte woonkamer is voorzien van een prachtige houten vloer welke in het gehele appartement is doorgelegd, heeft grote raampartijen en biedt toegang tot het terras, gelegen over de gehele breedte van de woning. Hier liggen houten vloertegels.

In de onderbouw, op het entresol is er nog een tweede berging.

Parkeren:
Er is voldoende parkeermogelijkheid rond de woning. Het is eventueel mogelijk om een parkeerplaats te huren in de ondergelegen garage. Uiteraard kan je ook opteren voor een parkeervergunning.

Bijzonderheden:
- Centrum Amstelveen, gelegen in het Stadshart
- Bouwjaar 1998
- Eigen grond/volle eigendom
- Woonoppervlakte ca. 98 m². NEN 2580 ingemeten
- 2 slaapkamers
- Eiken houten vloer in het gehele appartement
- Balkon (ca. 14 m²) op het Zuidwesten met weids uitzicht
- Gezonde, actieve VvE die professioneel beheerd wordt
- Verwarming en warm water via eigen Cv-installatie ATAG (2013)
- Servicekosten bedragen € 193,70 per maand
- Dubbelglas in hardhouten kozijnen
- Separate berging op entresol
- Gunstige ligging t.o.v. openbaar vervoer en de A9/A4 en A10
- Schiphol is op nog geen 15 minuten autoafstand
- Niet-bewonersclausule is van toepassing
- Oplevering in overleg, kan snel

Omgeving:
Het appartement is gelegen in het centrum, het zogenaamde Stadshart, van Amstelveen. Een winkelcentrum met internationale allure. Het Stadshart kent een zeer uitgebreid aanbod van winkels, zoals b.v. L’Occitane, Maison Berger, Massimo Dutti, ZARA, Oil & Vinegar en uiteraard de HEMA en de Bijenkorf. Op struikelafstand zijn de bibliotheek, schouwburg, bioscoop en het poppodium.
Voor uw dagelijkse boodschappen neemt u de lift naar -1, naar Albert Heijn.
Op het Stadsplein is elke vrijdag markt en er vinden regelmatig evenementen plaats. Voor de dagelijkse boodschappen neemt u de lift naar -1, aldaar treft u Albert Heijn. Heeft u geen zin om te koken, dan kunt u terecht bij een van de vele restaurants op het Stadsplein.
Op een steenworp afstand bevinden zich diverse sportverenigingen en u kunt heerlijk fietsen en wandelen in het recreatiegebied Amstelland, het Amsterdamse Bos of natuurgebied De Poel.
Het appartement is eveneens op korte afstand van kinderdagverblijven en diverse scholen (als ook de internationale school). Het openbaar vervoer (tramlijnen 5 en 25, diverse busverbindingen) is tevens op loopafstand.
€ 550.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Salonrijtuigstraat 1
Landelijk wonen in het idyllische Broek in Waterland. Net boven Amsterdam.

Water, groen, rust en ruimte in het prachtige Waterland, met daarin gelegen dit prachtige half vrijstaande woonhuis in zeer goede staat van 171 m2, gebouwd in Waterlandse stijl, met een berging en een ruime voor- en zeer zonnige achtertuin. Een mooie uitvalsbasis als je op zoek bent naar rust maar ook om kinderen te laten opgroeien.

'De Trambaan' is het luxe nieuwbouwproject uit 2016, waar deze woning uit dateert. Het is gelegen in een kindvriendelijke wijk, tegenover de oude dorpskern, gescheiden door een trekvaart en de N247. Dit prachtige bouwproject is onder architectuur gebouwd, inclusief het openbaar gebied met mooie lantaarns, bestrating, water en groen. Dit sluit qua sfeer wonderschoon aan bij het oude Broek in Waterland.

De indeling van de woning is als volgt;

De ruime voortuin met gras is netjes afgewerkt met haagjes. Via het pad bereik je de voordeur aan de zijkant, indien wenselijk kun je een parkeerplaats maken op je eigen erf.

Entree, hal, goede ruime garderobe onder de trap naar de eerste verdieping, toilet met fontein met mooie klassieke witte tegels. Via de moderne stalen deur met glas bereikt u de gigantische woonkamer met ingebouwde gashaard, massief visgraat parketvloer met vloerverwarming en een mooie ingebouwde boekenkast. Het huis is smaakvol ingericht en met luxe materialen afgewerkt. De woonkamer is tuingericht en via twee van de dubbele openslaande deuren is de zonnige tuin toegankelijk.

De open woonkeuken is aan de voorzijde van de woning gelegen. Dit is een op maat gemaakte keuken in hout met een robuust betonnen aanrechtblad. De keuken is voorzien van veel kastruimte, een vaatwasser en een quooker, tevens wordt het Boretti gasfornuis met dubbele oven ter overname aangeboden. De vloer is afgewerkt met een strakke design micro cementvloer, voorzien van vloerverwarming.

De tuin heeft een heerlijk ruim terras en een speels verlaagd extra terras aan het water. Aan de achterzijde kijk je vrij uit op een schapen weiland. De tuin heeft verschillende zitgedeeltes, een grasperk en bordes. Ook prettig en praktisch is de achterom.

Via de hal bereik je de eerste verdieping. Ruime overloop met maar liefst vier echt goed bemeten slaapkamers en een ruime walk-in closet. De ouderslaapkamer is aan de voorzijde gelegen en is voorzien van een zeer ruime ingebouwde kastenwand. De kast is van vloer tot het plafond en daardoor is de volledige ruimte goed benut. Aan de overzijde zijn twee nagenoeg gelijkwaardige kamers. De vierde slaapkamer is iets verkleind ten behoeve van de badkamer, nog steeds een ruime kamer waar nu een logeerkamer van is gemaakt met een werkplek. Boven de logeerkamer is een vliering (6x2m) met stahoogte welke bereikbaar is via een vlizotrap, daar is elektriciteit en licht aanwezig. De badkamer is anders dan anders; prachtige bordeaux vloer met vloerverwarming en blauwe tegels met een heerlijke dubbele inloopdouche met regendouche en een ingebouwde nis voor de badproducten, een groot ligbad en een dubbele wastafel met natuurlijke lichtinval. Vanuit de hal bereik je de walk-in closet en separaat het tweede toilet met fontein.

De zolderverdieping is een lange ruimte die de huidige eigenaren goed hebben benut door het maken van een driepersoons sauna. Heel veel bergruimte in de knieschotten en aan de andere zijde van de zolder een goed ingerichte wasruimte, met de MV, de CV ketel en de 160 liter boiler.

Omgeving
Broek in Waterland, een mooi pittoresk dorp boven de rook van Amsterdam, op nog geen 5 auto-/ bus minuten van Metrostation Amsterdam-Noord en minder dan een kwartier van Amsterdam Centraal Station. De bushalte waar de gehele dag door bussen stoppen is zeer nabij. Heerlijk ruim en landelijk wonen in dit merengebied en vlakbij het fijne recreatiegebied Hemmeland, met een fijn zoetwaterstrand, gelegen in Monnickendam. Broek in Waterland en dit huis bieden tal van opties en uitjes in de buurt, met ook nog eens de optie om rustig thuis werken, dit alles in één van de mooiste traditionele dorpen van Nederland. Broek in Waterland heeft een eigen basisschool en ook in het naastgelegen Zuiderwoude is een school. Ontspannen en genieten van de natuur kan hier tevens optimaal; kanoën, fietsen, varen, een fijne wandeling maken door het beschermde dorpsgezicht, opties genoeg. Voor een lekker hapje eten ga je naar De Drie Noten of naar (pannenkoeken)restaurant De Witte Swaen. In het Broeker Huis, ook gelegen in de dorpskern, worden regelmatig exposities gehouden en tevens kun je hier een hapje eten in het pop-up restaurant, maar ook een bootje huren kan hier. In de vaart om de hoek kun je tevens een eigen bootje neerleggen en vanaf daar vaar je zo het natuurgebied in. Daarnaast zijn er de plaatselijke winkels. Er is een leuke tennis en voetbal vereniging. De Broekergemeenschap organiseert jaarlijks allerlei activiteiten.

Bijzonderheden
- Woonoppervlakte van 171 m2 (NEN2580 meetrapport aanwezig)
- Vrij uitzicht aan de achterzijde op een weiland
- Half vrijstaande woning
- Landelijk wonen in Waterlandse stijl
- Vier slaapkamers
- Zonnecollectoren aanwezig
- Woning dateert uit 2016 (nieuwbouwproject 'De Trambaan')
- Zeer zonnige tuin
- Prachtige robuuste keuken
- Prachtige vloeren in de gehele woning
- Dubbele inloopdouche
- Sauna op de tweede verdieping
- Ruime berging aan zijkant woning, ideaal voor fietsen
- Oplevering in overleg (voorkeur voor begin februari '22)
€ 950.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Dorpsstraat 9
In het idyllische Broek in Waterland, net boven de rook van Amsterdam, ligt dit zeer prachtige vrijstaande woonhuis van 143 m2, met een ruime vrijstaande garage. Het is een vrijstaande woning met rondom veel tuin. Aan de zijkant ligt nog een ruime garage van maar liefst 46 m2 waar ook een bijhuis van gemaakt kan worden. Tevens is er parkeergelegenheid op het eigen erf. De perceeloppervlakte is maar liefst 497 m2, de bruto vloeroppervlakte is 217 m2.

De indeling van de woning is als volgt;
Entree aan de voorzijde, met authentieke bel, garderobe, meterkast en het eerste toilet met fontein. De gehele benedenverdieping is afgewerkt met een massief hardhouten Jatoba vloer. De doorzonkamer is ruim en heerlijk licht met houten balken en houten muren, wat geheel passend is in dit gave Broekse woonhuis, met een sfeervolle houtkachel die ook vanuit de woonkeuken goed zichtbaar is. Naast de woonkamer is de eerste slaapkamer gesitueerd, thans in gebruik als werkkamer. De werkkamer, volledig geïsoleerd en gerenoveerd in 2015, is voorzien van een ingebouwde kastenwand en ingebouwd bureau.

De woonkeuken is een heerlijke leefkeuken. De keuken heeft een werkeiland, een granieten aanrechtblad, hoogglans keukenkastjes met de volgende inbouwapparatuur; een vaatwasser, 5 pits gaskookplaat met afzuigkap en een grote oven. De eettafel plaats je hier met gemak, de sfeervolle houtkachel is ook vanaf hier goed zichtbaar. Naast een lange eettafel is er nog een andere zonnige hoek in deze leefkeuken met gezellige hoekbank. Vanuit de woonkeuken bereik je de bijkeuken, een grote en praktische ruimte met veel opbergmogelijkheden, en tevens voorzien van de wasmachine- en drogeraansluiting.

Eerste verdieping, ruime overloop met de kapconstructie prachtig in het zicht. De originele verdiepingsvloer is geschilderd, dit geeft een mooi en authentiek gevoel. Eerste slaapkamer met een dakkapel en een kleine vliering. De kamer biedt een schitterend uitzicht richting het Havenrak. De vliering is gebruikt als speelplek / slaapplek voor kinderen. . Tevens heeft deze kamer een ingebouwde kledingkast. De tweede slaapkamer is een kleine kamer welke als bedstede in gebruik is. De derde slaapkamer (de ouderslaapkamer) heeft een grote ingebouwde kastenwand onder de kapconstructie. In deze kamer ligt een grenen houten vloer en hier is veel lichtinval dankzij de drie raampartijen, waarvan er twee Velux ramen zijn. Deze kamer is in 2003 bijgebouwd en volledig geïsoleerd met de kapconstructie in het zicht. De vierde slaapkamer is gelegen aan de achterzijde, voorzien van een wastafel en een ingebouwde kast.

De badkamer is vernieuwd in 2012 met een grote inloopdouche met regendouche, mooie witte siertegels en een glazen wand. Het ronde ligbad is afgewerkt met mozaïektegels. De vloer is afgewerkt met grote grijze plavuizen en een wastafelmeubel met dubbele wasbak.

De tuin, welke onder architectuur is aangelegd, is geheel rondom gelegen en biedt veel zon en schaduw plaatsen, . In alle seizoenen kan er in alle privacy heerlijk van de zon worden genoten. De veranda aan het huis biedt een heerlijke en rustige plek om met gezin en vrienden te genieten.

De ligging van de Dorpsstraat is uniek, je woont in de oude dorpskern van Broek in Waterland. Je loopt de deur uit en staat binnen 150 meter bij de bushalte naar Amsterdam en bent in circa 15 minuten in het hart van de stad. In de nabijheid zijn wat kleine restaurants en nog wat buurtwinkeltjes. In het dorp is een kleine prettige basisschool, een kinderdagverblijf, diverse sportverenigingen, maneges en een markt op woensdag en vrijdag. Het is een prettige en (kind)vriendelijke woonomgeving, je woont hier heerlijk rustig met veel groen en ruimte met de voordelen van de grote stad binnen bereik.

Bijzonderheden
-Woonoppervlakte woonhuis 143 m2 (vloeroppervlakte 217m2)
-Beschermd dorpsgezicht
-Nieuwe fundering
-Deels gerenoveerd
-Parkeerplaats op eigen erf
-Prettige en ruime bijkeuken aan de keuken.
€ 1.150.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Amsterdamseweg 375
KARAKTERISTIEKE VOLLEDIG GERENOVEERDE jaren '30, TWEE-ONDER-ÉÉN-KAP MET EEN ZONNIGE TUIN, HOGE PLAFONDS, EIGEN OPRIT EN RUIME SCHUUR. FANTASTISCH FAMILIEHUIS! Perceel van 251 M2.

De ligging van het huis is zeer centraal en prachtig gelegen tegenover de ingang van het monumentale park De Braak. Alles ligt binnen handbereik: de winkels verderop op de Amsterdamseweg voor de dagelijkse boodschappen zoals Albert Heijn, bakker, slager, de bekende Franse bakker "Le Fournil". Het Oude Dorp van Amstelveen heeft een speciaal en dorps karakter met tal van gezellige bars en restaurants zoals "The Wine Kitchen at Sea", lunchcafé "La Gare", café "Het Wapen", pizzeria "Gusta" en sterrenrestaurant "Aan de Poel".

Binnen enkele minuten rijdt u op de snelweg (o.a. A9) en Schiphol bereikt u met 15 minuten met de auto. Ook het Stadshart van Amstelveen met haar diverse aanbod (10 minuten fietsen) en zijn er uitstekende verbindingen naar de Zuidas en de stad Amsterdam. Recreëren kan in Het Amsterdamse Bos, in De Braak of bij De Poel. Lagere- en middelbare scholen zowel Nederlandse als internationale, liggen op loop- en fietsafstand.

INDELING:

Begane grond:
Entree, gang met toegang tot een separaat toilet met fontein, trap naar de kelder, meterkast en de trap naar de eerste verdieping. Middels dubbele deuren betreedt u het uitgebouwde woongedeelte met een fraaie Wengé visgraat gelegde vloer. De gezellige woonkeuken is centraal in de ruimte geplaatst, waardoor er een mooie scheiding ontstaat tussen eetgedeelte aan de voorzijde en het zitgedeelte met haard aan de achterzijde. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Door de grote harmonica deuren bereikt u de riante, zonnige tuin welke veel privacy biedt. 

Eerste verdieping:
Overloop met toegang tot alle vertrekken, ook op deze verdieping heeft hoge plafonds. Separaat toilet met fontein. Een grote slaapkamer aan de achterzijde met toegang tot het ruime balkon en een en- suite badkamer. De luxe badkamer heeft een dubbele douche, een ligbad en een dubbel wastafel. Twee slaapkamers aan de voorzijde, waarvan een met vaste kasten.

Zolderverdieping:
De zolderverdieping is te bereiken via een vaste trap. Hier bevinden zich twee ruime slaapkamers en een tweede badkamer welke is voorzien van een douche, wastafel en derde toilet.

BIJZONDERHEDEN:
- Oprit/ Parkeerplaats op eigen terrein;
- Eigen grond;
- Twee onder een kap woning in de geliefde wijk Elsrijk;
- Reeds grondig verbouwd;
- Verwarming middels HR cv-ketel;
- Extra vergroten van de woning behoort tot de mogelijkheden, indien gewenst;
- Diepe en brede zonnige achtertuin, fraai aangelegd.

English:

CHARACTERISTIC FULLY RENOVATED 1930s, SEMI-DETACHED HOUSE WITH A SUNNY GARDEN, HIGH CEILINGS, PRIVATE DRIVEWAY AND SPACIOUS BARN. FANTASTIC FAMILY HOME! Plot of 251 M2.

The location of the house is very central and beautifully situated opposite the entrance of the monumental park De Braak. Everything is within reach: the shops on the Amsterdamseweg for daily shopping such as Albert Heijn, bakery, butcher, , the famous French bakery "Le Fournil". The "Oude dorp of Amstelveen has a special character with numerous cozy bars and restaurants such as "The Wine Kitchen at Sea", lunch cafe "La Gare", cafe "Het Wapen", pizzeria "Gusta" and star restaurant "Aan de Poel" .

Within a few minutes you can drive on the highway (including A9) and Schiphol can be reached in 15 minutes by car. Also the Stadshart of Amstelveen with its diverse offer (10 minutes by bike) and there are excellent connections to the Zuidas and the city of Amsterdam. Recreation is possible in the Amsterdamse Bos, in De Braak or at De Poel. Primary and secondary schools, both Dutch and international, are within walking and cycling distance.

LAYOUT:

Ground floor:
Entrance, hallway with access to a separate toilet with fountain, stairs to the basement, meter cupboard and the stairs to the first floor. Through double doors you enter the extended living area with a beautiful Wengé herringbone laid floor. The cozy kitchen diner is placed centrally in the space, creating a nice separation between the dining area at the front and the sitting area with fireplace at the rear. The kitchen is equipped with various built-in appliances. Through the large harmonica doors you reach the spacious, sunny garden which offers a lot of privacy.

First floor:
Landing with access to all rooms, also on this floor has high ceilings. Separate toilet with fountain. A large bedroom at the rear with access to the spacious balcony and an en-suite bathroom. The luxurious bathroom has a double shower, a bath and a double sink. Two bedrooms at the front, one with fitted wardrobes.

Attic floor:
The attic can be reached via a fixed staircase. Here are two spacious bedrooms and a second bathroom with a shower, sink and third toilet.

PARTICULARITIES:
- Driveway / parking space on site;
- Own ground;
- Semi-detached house in the popular Elsrijk district;
- Already thoroughly renovated;
- Heating through HR central heating boiler;
- Additional enlargement of the house is possible, if desired;
- Deep and wide sunny backyard, beautifully landscaped.
€ 1.175.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERHUURD
Van Tuyll van Serooskerkenweg 79 II
LEUKE, RECENT GERENOVEERDE 3-KAMERWONING VAN CA 70 M2 IN DE STADIONBUURT. PRACHTIG VRIJ UITZICHT. RUIME SLAAPKAMER. 3 BERGKASTEN OP ZOLDER. DE WONING IS GESTOFFEERD. DE HUURPRIJS VAN € 1.750,- PER MAAND IS EXCLUSIEF DE KOSTEN VOOR ENERGIE, TV EN INTERNET.

INDELING:
Gelegen op de tweede verdieping met een mooi uitzicht op het Van Tuyll vaan Serooskerkenplein tot aan het Olympisch Stadion. Hal, waarop alle vertrekken uitkomen. Woonkamer en suite, waarbij de voorkamer tevens als logeerkamer te gebruiken is. Ruime slaapkamer met veel kastruimte en een kast met de wasmachine en de droger. Moderne badkamer heeft een inloopdouche, een wastafel met console en een handdoekenradiator. Er is een apart toilet. Op de zolder bevinden zich 3 ruime bergkasten. Nette laminaatvloer door de gehele woning.

BIJZONDERHEDEN:
* Woonoppervlakte van 70 m² met een ruime slaapkamer;
* 3 ruime bergkasten op de zolder;  
* Fraai uitzicht op het Van Tuyll van Serooskerkenplein;
* Gewilde en populaire locatie aan een rustige plein in de Stadionbuurt;
* Per auto goede aansluiting op de Ring A10; 
* Goed bereikbaar met O.V. (tram en bus);
* De woning is recent gerenoveerd;
* De woning is gestoffeerd, maar kan voor een meerprijs ook gemeubileerd worden opgeleverd;
* Beschikbaar per direct;

DISCLAIMER:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden van onze kant echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

**This property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

NICE, RECENTLY RENOVATED 3-ROOMAPARTMENT OF 70 M2 IN THE POPULAR STADIONBUURT. BEAUTIFUL VIEW. ONE LARGE BEDROOM. 3 STORAGE CLOSETS IN THE ATTICS. THE APARTMENT IS NOT FURNISHED. THE RENTALPRICE OF € 1.750,- PER MONTH IS EXCLUDING COSTS FOR ENERGY, TV AND INTERNET.

LAY-OUT:
Situated on th second floor with a beautiful view on Van Tuyll van Serooskerkenplein. Hallway with connection to all the room. Living/diningroom en suite of which one room can serve as a guestroom. Large bedroom with a lot of storage space and including a closet with the washing machine and the dryer. Modern bathroom with a walk-in shower, a sink with console and a towel radiator. Seperate toilet. In thye attics there a 3 large storage cupboards. Throughout the apartment there is a nice laminaat floor.

SPECIALTIES:
* Surface of 70 m2 with 1 large bedroom;
* 3 storage closets in the attics;
* Nice view on the van Tuyll van Serooskerkenplein;
* Popular location on the corner of a quiet square;
* By car good connection towards Ring A10; 
* Good access to public transport (tram and bus);
* Recently renovated;
* The apartment is upholstered, but can be delivered with furniture (for an additional price);
* Available per direct;

DISCLAIMER:
This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative only. 
Measurement instruction based on NEN2580, intended to apply a more unambiguous method of measurement for an indication of the usable area. The Measurement instruction does not completely exclude various measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.
€ k.k.
Bekijk woning

 

Archief

www.petersenpartners.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.petersenpartners.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren