Wonen in hartje amsterdam?
Wij begrijpen dat.
Peters & Partners Amsterdam B.V.

Makelaar Amsterdam Centrum

Peters & Partners is in 2017 opgericht door Martijn Peters. In 2021 zijn we samengegaan met Peters- de Jong makelaardij, waardoor ook Amsterdam-Noord specialist Babette Peters- de Jong als partner aan boord kwam. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een veelzijdig kantoor met drie vestigingen: Amsterdam Noord, Amsterdam Centrum en Amstelveen.

Vanuit ons kantoor op de Keizersgracht zijn we met vier makelaars actief in groot Amsterdam. We werken voor particulieren, ondernemers, woningcorporaties en gemeenten; een leuke mix die ervoor zorgt dat we de Amsterdamse huizenmarkt tot in detail kennen.
 

Onze specialismen

  • Aan- en verkoop van woningen en bedrijfsobjecten
  • Huur en verhuur van woningen en bedrijfsobjecten
  • Gevalideerde taxaties
  • Goed persoonlijk contact, een actieve aanpak en deskundige begeleiding

Peters & Partners is sponsor van De Nieuwe Kerk Amsterdam, THC Hurley, SV Kampong hockey en AMHC FIT.

Team Amsterdam Centrum

Martijn Peters
Martijn Peters
Functie
Partner, registermakelaar en taxateur in wonen en bedrijfsvastgoed. Met ruim 20 jaar ervaring in de Amsterdamse vastgoedmarkt is hij een veelgevraagde sparringpartner voor woningcorporaties en gemeenten en kent hij ook de particuliere woningmarkt als geen ander.
Georges van Rijckevorsel
Georges van Rijckevorsel
Functie
Makelaar in wonen. Met ruim 30 jaar ervaring een onuitputtelijke bron van kennis en vraagbaak over alles op het gebied van de aan- en verkoop van woningen in Amsterdam.
Karin Smeets
Karin Smeets
Functie
Registermakelaar en taxateur in wonen en al meer dan 15 jaar actief in het makelaarsvak. Werkzaam op zowel onze vestiging Noord als Centrum, is zij goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in (Groot) Amsterdam.
Max Raadschelders
Max Raadschelders
Functie
Makelaar en taxateur in opleiding. Draait alweer een aantal jaar mee op de Amsterdamse woningmarkt en richt zich voornamelijk op verhuur en aan- en verkoop van woningen in Amsterdam en Amstelveen.
Véronique Bruining
Véronique Bruining
Functie
Officemanager van de vestigingen Amsterdam Centrum en Amstelveen. Veronique is verantwoordelijk voor alles wat reilt en zeilt op de kantoren. Met haar heldere communicatie en stiptheid verloopt alles op rolletjes. Daarnaast is Veronique uiterst commercieel en klantvriendelijk en staat ze u graag te woord.

aanbod Amsterdam Centrum

Bekijk het gehele aanbod
Peters & Partners Amsterdam B.V. BESCHIKBAAR
Prinsengracht 235
GEHEEL MONUMENTAAL GRACHTENPAND (CA. 200 M2) MET GROTE RAAMPARTIJEN AAN DE PRINSENGRACHT. VEEL ORIGINELE DETAILS ZIJN NOG AANWEZIG EN DE BEGANE GROND HEEFT EEN PLAFONDHOOGTE VAN CIRCA 4.25 METER. DE BIEDINGSTERMIJN SLUIT OP 14 JANUARI 2022.

----- See Enlish text below -----

Dit unieke grachtenpand werd in 1649 gebouwd en in gebruik genomen als Aalmoezeniers Huiszittenhuis waar toen der tijd eten uitgedeeld werd aan de armen. In het pand hadden ze o.a. de beschikking over een eigen bakkerij.

Erfpacht:
De verkoop geschiedt middels een uitgifte in eeuwigdurende erfpacht. De vraagprijs voor de eenmalige vergoeding voor de waarde van de opstal (gebruiksoppervlakte is ca. 200 m2) bedraagt: € 600.000,-- k.k. Daarnaast heeft de koper de mogelijkheid de erfpachtcanon bij uitgifte van het perceel met de daarop bevindende opstal eeuwigdurend af te kopen door voldoening van een afkoopsom van € 900.000,--. Er kan door de kopende partij ook gekozen worden om een jaarlijkse vergoeding (canon) te betalen voor het gebruik van de grond van € 21.510,-- Dit bedrag staat bij ongewijzigd gebruik vast, afgezien van de jaarlijkse aanpassing van de inflatie.

Mocht de kopende partij er (gedeeltelijk) een andere bestemming aan willen geven dan wonen of sociaal maatschappelijk, dan is de koper verplicht om de volledige afkoopsom te betalen. Als bijvoorbeeld de kopende partij het deels wilt gebruiken als kantoorruimte dan dient de gehele afkoopsom betaald te worden. Mocht de bestemming in de toekomst wijzigen dan zal de dan geldende afkoopsom betaald dienen te worden.

U kunt de Algemene Bepalingen 2016, welke van toepassing zijn en overige informatie omtrent erfpacht vinden via de website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Indeling begane grond:
Via het tochtportaal is de indrukwekkende ruime hal van de woning bereikbaar. Hier bevinden zich een separaat toilet, separate douche en een trap naar de eerste verdieping. De hal geeft toegang tot een royale woonkamer (43m2). Wat direct opvalt zijn de hoge plafonds (4,25m) en het vele licht dat binnen komt door de grote raampartijen aan de voorzijde. Aan de woonkamer grenzen twee kamers van circa 13 m2 en circa 9 m2. Deze lenen zich uitstekend als slaapkamer of als werkkamer.
Aan de achterzijde van de woning is een uitbouw gerealiseerd van circa 17m2, deze is in de jaren 50 van de vorige eeuw aangebouwd. Aan de uitbouw is nog een extra kamer verbonden van circa 8m2 die als opslag gebruikt kan worden. De aanbouw is van indifferente waarde en de kopende partij kan gaan onderzoeken of de uitbouw omgezet kan worden naar een buitenruimte/tuin.

Indeling eerste verdieping:
Deze verdieping beschikt over een gesloten keuken, een badkamer voorzien van een douche, wastafel en toilet. De woonkamer beschikt over een schouw, vaste kasten en een dakraam. Aan de voorzijde heeft u een prachtig uitzicht over de Prinsengracht en de Egelantiersgracht.
Op deze verdieping bevinden zich twee slaapkamers; een aan de voorzijde en een aan de achterzijde van het pand

Locatie:
De woning is gelegen in de wereldberoemde 17e -eeuwse grachtengordel (UNESCO Werelderfgoed) aan de rand van de Jordaan met de Westertoren om de hoek. Met tal van gezellige restaurants en cafés is hier altijd wat te doen. Voor de dagelijkse boodschappen kan men terecht op de Westerstraat. Het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand, de Westermarkt en het Centraal Station zijn goed bereikbaar.

Vloer:
Na controle door de verkoper is gebleken dat enkele vloerbalken vervangen dienen te worden. Deze werkzaamheden zullen voor rekening en risico van de verkoper worden uitgevoerd. Documentatie hierover zijn beschikbaar via ons kantoor.

Monument:
Het pand is een Rijksmonument.

Documentatie:
De stukken betreffende dit object zijn op te vragen bij ons kantoor.

Belangrijke informatie:
Het vastgoed wordt aangeboden onder voorbehoud van een screening in het kader van de integriteit van de erfpachter, op basis van het gemeentelijk integriteitsbeleid (BIBOB) en onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring.

Op deze verkoop zijn diverse aanvullende bepalingen c.q. bijzonderheden van toepassing, waaronder de waarborgsom, meer informatie hierover kunt u vinden in het financieel kader.

Het financieel kader verkoop/uitgifte en de brochure 'Verkoop van gemeentelijk vastgoed' zijn van toepassing op deze aanbieding. In deze brochure heeft de gemeente Amsterdam de (proces)voorwaarden waaronder de gemeente Amsterdam haar gemeentelijk vastgoed aanbiedt nader uitgewerkt. Deze brochure kunt u downloaden van de website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. Het financieel kader is verkrijgbaar bij ons op kantoor.

Na bestuurlijke goedkeuring zal het erfpachtrecht worden gevestigd op basis van de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.

Bieding:
Onze opdrachtgever, de gemeente Amsterdam, heeft ons verzocht om het object minimaal zes weken openbaar aan te bieden (o.a. op Funda). Binnen deze periode zal het object Prinsengracht 235 dan ook niet aan een gegadigde worden gegund. De biedingstermijn sluit op 14 januari 2022, dit is acht weken ivm de diverse feestdagen. Een biedingsformulier is verkrijgbaar bij ons op kantoor. Het biedingsformulier dient volledig ingevuld, geparafeerd en ondertekend inclusief een kopie legitimatiebewijs, en indien van toepassing een uittreksel KvK, verstuurd/ in één pdf bestand gemaild te worden naar Notariskantoor Spier en Hazenberg,

Disclaimer:
Bovenstaande tekst is uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.


MONUMENTAL CANAL HOUSE (APPROX. 200 M2) WITH LARGE WINDOWS ON THE PRINSENGRACHT. MANY ORIGINAL DETAILS ARE STILL PRESENT AND THE FIRST FLOOR HAS A CEILING HEIGHT OF APPROXIMATELY 4.25 METERS. THE BIDDING PERIOD CLOSES ON JANUARY 14, 2022.

This unique canal house was built in 1649 and put into use as the poorhouse where, at the time, food was distributed to the poor. In the building they had access to, among other things, their own bakery.

Leasehold:
The sale takes place by means of an issue in perpetual ground lease. The asking price for the single payment for the value of the building (usable area is approx. 200 m2) is: € 600.000,-- k.k. In addition, the buyer has the possibility to buy off the ground rent in perpetuity when issuing the plot with the building on it by paying a lump sum of € 900.000,--. The purchasing party can also choose to pay an yearly fee (canon) for the use of the land of € 21,510.-- This amount is fixed with unchanged use, apart from the annual adjustment for inflation.

If the buyer wishes to use the property (partially) for a purpose other than residential or extracurricular, the buyer is obliged to pay the full purchase price. If, for example, the purchasing party wishes to use part of the land as office space, the full purchase price must be paid. If the destination changes in the future, the then applicable lump sump will have to be paid.

You can find the General Conditions 2016, which apply and other information about leasehold via the website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Layout first floor:
Through the portal is the impressive spacious hall of the house accessible. Here is a separate toilet, separate shower and stairs to the second floor. The hall gives access to a spacious living room (43m2). What immediately attracts attention are the high ceilings (4.25 m) and the light that comes through the large windows at the front. The living room has two rooms of approximately 13 m2 and approximately 9 m2. These lend themselves perfectly as a bedroom or study.
At the rear of the house is an extension of approximately 17m2, this is in the 50s of the last century built. On the extension is an extra room attached of approximately 8m2 which can be used as storage. The extension is of indifferent value and the purchasing party can investigate whether the extension can be converted into an outdoor area/garden.

Layout second floor:
This floor features a closed kitchen, a bathroom equipped with a shower, sink and toilet. The living room has a mantelpiece, closets and a skylight. At the front you have a beautiful view over the Prinsengracht and Egelantiersgracht.
On this floor there are two bedrooms, one at the front and one at the rear of the property.

Location:
The property is located in the world famous 17th -century canal belt (UNESCO World Heritage) on the edge of the Jordaan with the Westertoren around the corner. With numerous cozy restaurants and cafes there is always something to do. For daily shopping you can go to the Westerstraat. Public transport is within walking distance, the Westermarkt and Central Station are easily accessible.

Floor:
After inspection by the seller it appears that some floor beams need to be replaced. This work will be carried out at the seller's expense and risk. Documentation about this is available through our office.

Monument:
The property is a National Monument.

Documentation:
The documents concerning this property can be requested from our office.

Important information:
The property is offered subject to a screening in the context of the integrity of the leaseholder, based on the municipal integrity policy (BIBOB) and administrative approval from the Municipality of Amsterdam.

This sale is subject to various additional provisions or details, including the deposit, more information can be found in the financial framework.

The financial framework for sale/issue and the brochure 'Sale of Municipal Real Estate' apply to this offer. In this brochure the Municipality of Amsterdam has further elaborated the (process) conditions under which the Municipality of Amsterdam offers its municipal real estate. You can download this brochure from the website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. The financial framework is available at our office.

After administrative approval from the Municipality of Amsterdam, the ground lease right will be established based on the General Provisions for perpetual ground lease 2016 Amsterdam.

Bid:
Our client, the municipality of Amsterdam, has requested us to offer the object publicly for at least six weeks (a.o. on Funda). Within this period the property Prinsengracht 235 will therefore not be allocated to any candidate. The bidding period closes on January 14, 2022, which is eight weeks due to various holidays. A bidding form is available at our office. The bid form should be completed in full, initialled and signed, including a copy of your ID and, if applicable, an extract from the Chamber of Commerce, and mailed in one pdf file to Notary Office Spier en Hazenberg,

Disclaimer:
The above text is indicative only, no rights can be derived from it.
€ 600.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Brouwersgracht 182 I
In hartje centrum, op een unieke locatie in de Jordaan, is deze moderne en goed onderhouden loft van maar liefst 72 m² gesitueerd. Gelegen op de vierde verdieping, aan de voorkant van de Brouwersgracht met prachtig uitzicht op o.a. de Westertoren, de Prinsen- en de Lindengracht.

De voorgevel stamt nog uit de 16e eeuw. De appartementen zijn in de jaren ‘90 gebouwd.

De indeling van de woning is als volgt;

Gemeenschappelijk entree:
U betreedt de woning via de gemeenschappelijke hal met de brievenbussen. Daar treft u het trappenhuis.

Vierde verdieping:
Met de makkelijk beloopbare trap bereikt u de vierde verdieping. Deze etage is verdeeld in twee appartementen, één aan de achterzijde en één aan de voorzijde. Nr. 182-I bevindt zich aan de charmante voorzijde!

De loft met de balken in het zicht is speels verdeeld door middel van room-dividers; een entree, slaapkamer en woonkamer. De entree is voldoende ruim voor garderobemogelijkheden en het plaatsen van een kast.

Het slaapkamergedeelte biedt toegang tot de mooie badkamer (2,89 m x 1,94 m). De enige ruimte in het appartement welke afsluitbaar is met een schuifdeur. De wit betegelde badkamer, aan de achterzijde gelegen, heeft een ligbad, separate stortdouche, waskom, zwevend wandcloset, designradiator en inbouwverlichting.

De ruime voorkamer (8,08 m x 5,49 m) aan de voorzijde heeft een mooie witte hoekkeuken (2003) met een houten aanrechtblad. In de keuken is voor de lichtinval in een muur melkglas geplaatst. De keuken heeft een 4 pits-gasfornuis, wasemkap, vaatwasser en een koelkast. Naast de keuken is de grote eettafel geplaatst.

Er is veel lichtinval in de woonkamer door de twee ramen met roedeverdeling, alsmede dankzij de openslaande deuren en het Franse balkon. In de woning ligt een donkere eikenhouten parketvloer.

Er bevinden zich op de overloop drie extra bergingskasten. Ook de meterkast bevindt zich op deze verdieping.

Bijzonderheden:
- Voorgevel stamt uit 1706
- Rijksmonument
- Eigen grond
- Loft
- Woonoppervlakte is 72 m². Meetrapport is aanwezig
- Frans balkon aan de Brouwersgracht
- Uitzicht op o.a. de Westerkerk
- Dubbelglas
- Luxe badkamer
- Actieve en professioneel beheerde VvE
- MJOP aanwezig
- Blokverwarming
- Maandelijkse servicekosten € 244,- (inclusief voorschot stookkosten en elektriciteit)
- Parkeren via vergunningsstelsel
- Intercom
- Oplevering in overleg, kan snel!

Omgeving
In de kop van de Jordaan, om de hoek van de Korte Prinsengracht en de Oranjestraat ligt het complex “Lange Dreigt”. Het appartement is ideaal gelegen in de bruisende binnenstad met volop leuke winkels, gezellige restaurants en verschillende cafés, zoals Thijssen, Papeneiland en Tabac.

De dagelijkse boodschappen kunt u doen bij de Albert Heijn, Marqt op de Haarlemmerstraat c.q. -dijk of bij Jumbo op de Westerstraat. Op zaterdag is op de Noordermarkt en de Lindengracht de biologische markt. Het complex ligt zeer centraal, op nog geen 10 minuten loopafstand van het Centraal Station en op 10 minuten loopafstand van het Westerpark. Daarbij bent u op relatief korte afstand van diverse uitvalswegen en er zijn verschillende openbaar vervoervoorzieningen in de directe omgeving.
€ 500.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT ONDER VOORBEHOUD
Frederik Hendrikstraat 130 - HS
GOED INGEDEELD EN LICHT DRIEKAMERAPPARTEMENT VAN 61M2 EN EEN TUIN VAN CA. 35M2, MIDDENIN DE FREDERIK HENDRIKBUURT!

Indeling:
Via de eigen entree kom je binnen in de hal. De hal biedt toegang tot alle vertrekken van de woning. De ruime woonkamer met open keuken ligt aan de voorzijde van de woning. De grote raampartijen in combinatie met de hoge plafonds maken deze ruimte heerlijk licht. De open keuken in zwart-witte kleurstelling is voorzien van een koelkast, oven-combi, gasfornuis, afzuigkap en een afwasmachine. 
Via de hal is nog een wasruimte bereikbaar. De badkamer beschikt over een inloopdouche, wastafel en een toilet. 
Aan de achterzijde zijn de twee slaapkamers gesitueerd. De royale master bedroom beschikt over een schouw en heeft openslaande deuren naar de op het westen gelegen tuin. De tweede slaapkamer geeft tevens toegang tot deze tuin en biedt ruimte aan de C.V.-installatie. 
De tuin van ca. 35m2 is gelegen op het westen en is de perfecte plek voor het wijntje aan het einde van de dag!

Omgeving:
Het appartement ligt midden in de levendige Frederik Hendrikbuurt aan de rand van de Jordaan. Voor de deur ligt het Hugo de Grootplein waar je verschillende restaurants en winkels vindt, denk bijvoorbeeld aan Two Chefs Foodbar. Maar ook Morgan & Mees en het zonnige terras van de Waterkant bevinden zich op loopafstand. Binnen no-time sta je midden in de Jordaan of haal je je boodschappen op de Ten Katemarkt. Op een zonnige dag ben je met een paar minuten fietsen in het Westerpark of het Vondelpark. Het openbaar vervoer is met halte Hugo de Grootplein voor de deur en met de auto bereik je binnen 10 minuten de A10.

Bijzonderheden:
- Fantastische locatie midden in de Frederik Hendrikbuurt;
- Heerlijke tuin op het westen;
- Plafondhoogte ruim 3 meter;
- De erfpachtcanon bedraagt € 38,79 per jaar;
- De servicekosten bedragen € 50,- per maand;

WELL LAID OUT AND BRIGHT THREE-ROOM FLAT OF 61M2 AND A GARDEN OF APPROX. 35M2, IN THE MIDDLE OF THE FREDERIK HENDRIKBUURT!

Layout:
Through the private entrance you enter the hall. The hall provides access to all rooms of the house. The spacious living room with open kitchen is located at the front of the house. The large windows in combination with the high ceilings make this room very light. The open kitchen in black and white colour scheme is equipped with a fridge, oven-combi, gas cooker, extractor and a dishwasher. 
Through the hall is a laundry room accessible. The bathroom has a walk-in shower, washbasin and a toilet. 
The two bedrooms are located at the rear. The spacious master bedroom has a fireplace and patio doors to the west facing garden. The second bedroom also gives access to this garden and houses the C.V. installation. 
The garden of approx 35m2 is located on the west and is the perfect place for a glass of wine at the end of the day!

Surroundings:
The flat is located in the middle of the lively Frederik Hendrik neighbourhood on the edge of the Jordaan. In front of the door is the Hugo de Grootplein where you will find several restaurants and shops, for example Two Chefs Foodbar. But also Morgan & Mees and the sunny terrace of the Waterkant are within walking distance. Within no time you are in the middle of the Jordaan or getting your groceries at the Ten Katemarkt. On a sunny day, you can be in the Westerpark or the Vondelpark by bike in a few minutes. Public transport is with stop Hugo de Grootplein for the door and by car you reach within 10 minutes the A10.

Details:
- Fantastic location in the middle of the Frederik Hendrik neighborhood;
- Lovely garden facing west;
- Ceiling height more then 3 meters;
- The ground rent is € 38,79 per year;
- The service costs are € 50,- per month;
€ 425.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Daniel Stalpertstraat 45 -G + PP
Luxe 3-kamerappartement met lift, eigen parkeerplaats, fitnessruimte en een balkon, gelegen in het bruisende deel van de Pijp!

Via de lift bereikt u het appartement op de derde etage. De L-vormige woonkamer bevindt zich aan de voorzijde (Zuiden) van het appartement. De acht openslaande deuren en de hoge plafonds zorgen voor veel lichtinval. De acht deuren kunnen volledig opengezet worden voor de warme zomerdagen waardoor er heerlijk een glaasje wijn gedronken kan worden in de zon!! De woonkamer is met 40m2 zeer ruim. Het eetgedeelte loopt heel natuurlijk over in de open keuken voorzien van verscheidene inbouwapparatuur zoals een Quooker, 4-pits inductieplaat, combi oven, koelkast, afzuigkap en een afwasmachine. 

Vanuit de hal is de bergruimte bereikbaar met de cv-installatie en de aansluiting voor de wasmachine en ook is er vanuit de hal het separaat toilet met fontein toegankelijk. 

De twee luxe slaapkamers bevinden zich aan de achterzijde van de woning met beide toegang tot het balkon. De royale master-bedroom beschikt over een badkamer en suite. In de fraai betegelde badkamer zit een ligbad, toilet, handdoeken radiator en een wasbak. De tweede slaapkamer beschikt net als de master-bedroom over een badkamer en suite. De badkamer beschikt over een inloop regendouche en een wastafel. 

In de onderbouw beschikt de woning nog over een ruime berging en een parkeerplaats. Met alle gezellige terrassen in de omgeving is het natuurlijk belangrijk om te blijven sporten, het complex beschikt dan ook over een eigen fitnessclub. Deze fitnessclub is enkel toegankelijk voor de bewoners. 

Omgeving:
Dit prachtige appartement is gelegen in het hart van de Pijp. Met tal van leuke restaurants, cafés, winkels en musea is hier altijd wat te doen. Aan het einde van de straat bevindt zich het Marie Heinekenplein met zo’n beetje de zonnigste terrassen van heel Amsterdam! Of doe een drankje op het Gerard Douplein, bij Het Paardje of de Pilsvogel. 

Het Museumplein bevindt zich op loopafstand of ga zitten aan de Ruysdealkade en kijk naar de passerende bootjes. De boodschappen kunnen gedaan worden bij de supermarkt om de hoek of op de alom bekende Albert Cuypmarkt. 
Ook met het openbaar vervoer is de woning goed te bereiken. De Noord-Zuidlijn bevindt zich op loopafstand evenals de tramhalte Marie Heinekenplein. 

Parkeren is nooit een probleem met de eigen parkeerplaats in het complex en de gasten kunnen goed parkeren bij de nieuwe parkeergarage ‘Albert Cuyp’.

Bijzonderheden:
- Woonoppervlakte ca. 83m2
- Ruim balkon van 8m2
- De verplichting tot het betalen van de erfpacht is afgekocht tot
- Servicekosten VvE: € 206,47 per maand
- Eigen parkeerplaats
- Berging van 18m2
- Fitnessclub in het complex
- Lift

Luxurious 3-room apartement with a lift, own parking space, fitness room and a balcony, located in the lively part of the Pijp!

Via the lift you reach the apartement on the third floor. The L-shaped living room is located at the front (South) of the apartement. The eight French doors and high ceilings provide plenty of light. The eight doors can be fully opened for the hot summer days so you can enjoy a glass of wine in the sun! The living room is with 40m2 very spacious. The dining area flows naturally into the open kitchen equipped with various appliances such as a Quooker, 4-burner induction hob, combi oven, fridge, extractor and a dishwasher. 

From the hall, the storage room is accessible with the central heating system and the connection for the washing machine and also the seperate toilet with washbasin is accesible from the hall. 

The two luxury bedrooms are located at the rear of the house with both access to the balcony. The spacious master bedroom has a bathroom en suite. The beautifully tiled bathroom has a bath, toilet, towel radiator and a sink. The second bedroom has a bathroom en suite just like the master bedroom. The bathroom has a walk-in rain shower and a sink. 

In the basement, the apartment has a spacious storage room and a parking space. With all the cosy terraces in the area, it is of course important to continue exercising. The complex has its own fitness club. This fitness club is only accessible to residents. 

Surroundings:
This beautiful flat is located in the heart of the Pijp. With plenty of nice restaurants, cafes, shops and museums there is always something to do. At the end of the street you will find the Marie Heinekenplein with some of the sunniest terraces in all of Amsterdam! Or have a drink on Gerard Douplein, at Het Paardje or Pilsvogel. 

The Museumplein is within walking distance or sit down at the Ruysdealkade and watch the passing boats. Shopping can be done at the supermarket around the corner or at the famous Albert Cuyp market. 
The house is also easy to reach by public transport. The North-South line is within walking distance as well as the Marie Heinekenplein tram stop. 

Parking is never a problem with the private parking in the complex and guests can park well at the new parking garage 'Albert Cuyp'.

Details:
- Living area approx. 83m2
- Spacious balcony of 8m2
- Obligation to pay the leasehold is bought off until 30-09-2059
- Service costs VvE: € 206,47 per month
- Own parking space
- Storage room of 18m2
- Fitness club in the complex
- Lift in the complex
€ 875.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Carolina MacGillavrylaan 378
Royaal en heerlijk licht 4-kamerappartement, met eigen inpandige parkeerplaats en een zonnig balkon op het zuiden. Gelegen op eigen grond!

*English text below*

De woning is gelegen in het mooie complex ‘Andros’. Andros is door de architect ontworpen als een kasteel. Een stoere buitenkant met ‘slotgracht’ en ‘ophaalbrug’ en een zachte binnenkant met een goed onderhouden tuin waar elk seizoen iets bloeit. Andros beschikt over een fitnessruimte, wasruimte, binnentuin, huismeester, inpandige fietsenstalling en een hotelkamer voor gasten. 

Omgeving:
De woning is centraal gelegen aan de rand van Amsterdam Oost in de Watergraafsmeer waar je het beste krijgt van twee werelden. Het bruisende hippe leven van Amsterdam Oost aan de ene kant en de sjieke rustige Watergraafsmeer met zijn uitstekende scholen en speciaalzaken aan de andere kant. Er is een gevarieerd en gezellig aanbod van restaurants, terrassen en winkels in de Javastraat en het winkelgebied rondom de Middenweg en Linnaeusstraat. Voor de sporters zijn er in de directe omgeving sportparken, een klimmuur, een tennisvereniging en de Jaap Eden IJsbaan. Met het Flevopark, Jeugdland en Park Frankendael is dit een van de groenste stukken van Amsterdam. Ook cultureel gezien is er veel te beleven met het Koninklijk Instituut voor de Tropen, bioscoop Studio K en dierentuin ARTIS in de buurt. Met de auto is de Ring-A10 is zeer goed bereikbaar en bus, tram en treinstation bevinden zich allemaal op loopafstand.

De indeling:
Via de grote en fraai afgewerkte entree kom je het complex binnen. Met de lift bereik je het appartement op de vierde verdieping. Een ruime, lichte hal geeft toegang tot alle vertrekken. Vanuit de hal bereik je de meterkast, separaat toilet met fonteintje en twee interne bergingen. Eén berging biedt ook ruimte aan de warmte-terugwininstallatie en de andere berging biedt ruimte voor de aansluiting van de wasmachine en droger. De drie slaapkamers bevinden zich aan de voorzijde van de woning: Twee ruime slaapkamers en een uitzonderlijk grote master bedroom. Aan de voorkant zijn door de grote ramen het Flevopark met zijn majestueuze oude bomen, de Valentijnkade en de huizen van Amsterdam Oost zichtbaar.  De royale woonkamer bevind zich aan de achterzijde waar vanaf je uitkijkt op de goed onderhouden binnentuin. De woonkamer beschikt over een open keuken. De keuken heeft veel opbergruimte, een groot kookeiland, vaatwasser, koel/-vriescombinatie, een oven en een inductiekookplaat. De grote raampartijen maken deze ruimte heerlijk licht en er is meer dan genoeg ruimte voor een grote eettafel en zithoek.

Via de schuifpuien bereik je het zonnige balkon op het zuiden, met een leuk uitzicht over de binnentuin. De perfecte plek voor een drankje in de zon, terwijl je luistert naar het rustgevende geluid van het kabbelende water van de fontein die het hart van de tuin vormt.
De grijs-wit betegelde badkamer beschikt over een ligbad, inloopdouche en een wastafelmeubel. 
Kortom een ruim en licht appartement op een top locatie. 

Bijzonderheden:
- Gelegen op eigen grond;
- Bouwjaar 2008;
- Eigen inpandige parkeerplaats, in de vraagprijs inbegrepen;
- Fitnessruimte, wasruimte, fietsenberging, binnentuin en huismeester in het complex;
- Het complex heeft de mogelijkheid om een hotelkamer voor gasten te boeken;
- Gezonde, actieve en professioneel beheerde VvE; met ruime financiële buffer en meerjarenplan voor onderhoud;
- Servicekosten bedragen € 307,- per maand; waarbij ook een voorschot van de stookkosten en de parkeerplaats inbegrepen is;
- Ruim balkon op het zuiden;
- Energielabel A.

Spacious and lovely bright 4-room appartment, with private indoor parking space and a sunny south-facing balcony. Located on private land!

The house is located in the beautiful complex 'Andros'. Andros was designed by the architect as a castle. A tough exterior with 'moat' and 'drawbridge' and a soft interior with a well maintained garden where something blossoms every season. Andros has a gym, laundry room, courtyard garden, caretaker, indoor bicycle storage and a hotel room for guests. 

Surroundings:
The house is centrally located on the edge of Amsterdam East in the Watergraafsmeer where you get the best of both worlds. The bustling hip life of Amsterdam East on one side and the chic quiet Watergraafsmeer with its excellent schools and specialty shops on the otherside. There is a varied and pleasant range of restaurants, terraces and shops in Javastraat and the shopping area around Middenweg and Linnaeusstraat. For sportspeople, there are sports parks, a climbing wall, a tennis club and the Jaap Eden IJsbaan in the immediate vicinity. With the Flevopark, Jeugdland and Park Frankendael, this is one of the greenest parts of Amsterdam. There is also much to experience culturally, with the Royal Tropical Institute, cinema Studio K and ARTIS zoo close by. By car the Ring-A10 is very easily accessible and bus, tram and train station are all within walking distance.

The layout:
Through the large and beautifully finished entrance you enter the complex. With the lift you reach the appartement on the fourth floor. A spacious, bright hallway gives access to all the rooms. From the hall you reach the meter cupboard, separate toilet with hand basin and two internal storerooms. One storage room also houses the heat recovery system and the other storage room provides space for the connection of the washing machine and dryer. The three bedrooms are located at the front of the house: Two spacious bedrooms and an exceptionally large master bedroom. At the front, through the large windows the Flevopark with its majestic old trees, the Valentijnkade and the houses of Amsterdam East are visible. The spacious living room is located at the rear where you overlook the well-maintained courtyard. The living room has an open kitchen. The kitchen has plenty of storage space, a large cooking island, dishwasher, fridge / freezer, oven and induction hob. The large windows make this room wonderfully light and there is more than enough room for a large dining table and seating area.

Through the sliding doors you reach the sunny south-facing balcony, with a nice view over the inner garden. The perfect place for a drink in the sun, while listening to the soothing sound of the rippling water of the fountain that forms the heart of the garden.
The grey-white tiled bathroom has a bathtub, walk-in shower and a washbasin. 
Overall a spacious and bright flat in a top location. 

Details:
- Located on private land;
- Built in 2008;
- Own indoor parking space, included in the asking price;
- Fitness room, laundry room, bicycle storage, courtyard garden and caretaker in the complex;
- The complex has the possibility to book a hotel room for guests;
- Healthy, active and professionally managed VvE; with ample financial buffer and multi-year maintenance plan;
- Service costs are € 307,- per month; which also includes an advance payment of the heating costs and the parking place;
- Spacious balcony facing south;
- Energy label A.
€ 650.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Frans van Mierisstraat 60 - 1
GERENOVEERDE DRIE KAMER WONING (77M2) GELEGEN OP EIGEN GROND, OPEN KEUKEN EN TWEE BALKONS. SNELLE OPLEVERING IS MOGELIJK. 

*See English tekst below*

Gezamenlijk entree op de begane grond met een trap naar de eerste verdieping.

Entree via de hal met separate toilet met fonteintje en toegang tot een berging met ruimte voor de cv-installatie en de meterkast. De royale woonkamer is heerlijk licht door de vele ramen op het Zuiden en de hoge plafonds. Aan de voorzijde van de woning bevindt zich de open keuken met een zwart stenen aanrechtblad en is voorzien van een grote Smeg oven met 4-pits gasfornuis, een koelkast, vriezer, magnetron, afzuigkap en een afwasmachine. Vanuit het eetgedeelte is het zonnige balkon op het Zuiden te bereiken waar je heerlijk een wijntje kan drinken in de zon. Vanuit het zitgedeelte is via de en suite met kasten de achterkamer te bereiken die is ingedeeld als royale televisiekamer, in deze ruimte is eventueel een extra slaapkamer te realiseren. Via deze ruimte is het tweede balkon te betreden. 
Aan de achterzijde is een ruime slaapkamer met een klassiek wastafel met meubel inclusief de wasmachine/droger en een vaste kast. Vanuit deze slaapkamer is de strak betegelde badkamer te bereiken met een inloopdouche.
De visgraat vloer geeft de woning een chique uitstraling, alsmede de twee klassieke schouwen. 

Ligging:
De Frans van Mierisstraat is een brede, groene en kindvriendelijke straat in het Museumkwartier van Amsterdam Oud-Zuid. Het huis is op loopafstand van de Van Baerlestraat, het Museumplein en de prestigieuze P.C. Hooftstraat, Beethovenstraat en Cornelis Schuytstraat. Er zijn veel winkels, restaurants en gezellige cafés in de omgeving. Datzelfde geldt voor het Concertgebouw en de verschillende musea die deze buurt rijk is. Ook het Vondelpark bevindt zich in de directe omgeving. Kortom een prachtige plek in het elegante hart van de stad, gelegen tussen het drukke Centrum en de Zuidas. Goede aansluiting op de Ring A-10 met de auto. Betaald parkeren gaat middels vergunningensysteem, waarvoor hier geen wachttijden zijn. Uitstekende bereikbaarheid per openbaar vervoer.

Bijzonderheden: 
- Gelegen op eigen grond;
- De woning wordt gemeubileerd inclusief tv's verkocht, de verkopend makelaar heeft een lijst van zaken beschikbaar;
- Twee balkons;
- Oplevering in overleg, kan snel;
- Visgraat parket;
- Originele schouwen;
- Servicekosten bedragen € 50,- per maand.

RENOVATED THREE ROOM APPARTMENT (77M2) ON OWN GROUND, OPEN KITCHEN AND TWO BALCONIES. FAST DELIVERY IS POSSIBLE. 

Communal entrance on the ground floor with stairs to the first floor.

Entrance through the hall with separate toilet with hand basin and access to a storage room with space for the central heating system and the meter cupboard. The spacious living room is wonderfully light through the many windows facing south and the high ceilings. At the front of the house is the open kitchen with a black stone countertop located. Its equipped with a large Smeg oven with 4-burner cooker, fridge, freezer, microwave, extractor and dishwasher. From the dining area you can reach the sunny south-facing balcony where you can enjoy a glass of wine in the sun. From the seating area through the en suite doors with build-in closets you reach the back room, which classified as a spacious TV room. This space could be an extra bedroom. Through this room the second balcony can be accessed. 
At the rear is a spacious bedroom with a classic sink with cabinet including the washer / dryer and a closet. From this bedroom the tiled bathroom can be reached with a walk-in shower.
The herringbone floor gives the house a chic look, as well as the two classic fireplaces. 

Location:
The Frans van Mierisstraat is a wide, green and child-friendly street in the Museum Quarter of Amsterdam Old-South. The house is within walking distance of the Van Baerlestraat, Museumplein and the prestigious P.C. Hooftstraat, Beethovenstraat and Cornelis Schuytstraat. There are many shops, restaurants and cosy cafes in the area. The same applies to the Concertgebouw and the various museums in this neighbourhood. The Vondelpark is also in the immediate vicinity. In short, a beautiful place in the elegant heart of the city, situated between the busy Centrum and the Zuidas. Good connection to the Ring A-10 by car. Paid parking is by means of a permit system, for which there are no waiting times. Excellent accessibility by public transport.

Special features: 
- Located on private land;
- The property is sold furnished including TV, the selling agent has a list of items available;
- Two balconies;
- Delivery in consultation, can quickly;
- Herringbone parquet floor;
- Original fireplaces;
- Service costs are € 50,- per month.
€ 740.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Prinsengracht 359 - A/B
STATIG MONUMENTALE WONING VAN 147M2, MET EEN PRACHTIGE BINNENTUIN IN DE GRACHTENGORDEL MET EEN UNIEK UITZICHT OVER DE PRINSEN- EN LAURIERGRACHT.

Indeling:
Via de marmeren gezamenlijke entree bereikt u de woning via de bel-etage. 

Bel-etage: 
Dat de betekenis van de bel-etage mooie verdieping is, wordt maar weer bewezen door deze prachtige ruimte. De voorkamer met misschien wel het mooiste uitzicht over de grachten van Amsterdam is uniek te noemen. De plafonds van maar liefst 4 meter hoog, in combinatie met de grote raampartijen maken deze ruimte tot een licht en zeer prettig vertrek om van de gracht en historisch Amsterdam te genieten en uw gasten te ontvangen. Vanuit de kamer kijkt u mooi door tot en met de Lauriergracht. Van de bootjes in de zomer tot het schaatsen in de winter, er is hier altijd wat te zien. 

Via de gietijzeren wenteltrap in de voorkamer is een studeerruimte op de entresol te bereiken. 
De hal biedt toegang tot de rest van de vertrekken op deze etage. Aan de linkerzijde een wasruimte met de C.V.-installatie, een separaat toilet en de master-bedroom. De royale master-bedroom met hoge plafonds kijkt uit over de binnentuin. Verder beschikt deze ruimte over een ruime inloopkast en is er een entresol bereikbaar via de trap. Aan de andere zijde van de hal beschikt de woning over een ruime badkamer, voorzien van een inloopdouche en een dubbele wastafel. 
Aan de achterzijde van de woning bevindt zich de tweede ruime slaapkamer. Deze slaapkamer beschikt nog over een entresol van 2m2. 

Begane grond:
Via de wenteltrap in de voorkamer komt u binnen in de beneden-woonkamer van de woning. De woonkamer beschikt over een zeer royale en luxe open keuken gelegen in het hart van deze ruimte. De keuken is voorzien van diverse inbouwapparatuur, een Quooker, 6-pits Viking gasfornuis met 2 ovens, koel-/vries combinatie (Viking), afwasmachine, afzuigkap en een klimaatkast. Een keuken waar de echte koks hun creativiteit kwijt moeten kunnen. De L-vormige keuken zorgt direct voor een afscheiding tussen het voorste en het achterste gedeelte van de woonkamer. Aan de achterzijde beschikt deze verdieping nog over een ruime eethoek en strakke badkamer met een inloopdouche, separaat toilet en een wastafel. Op deze verdieping is tevens de gezamenlijke entree bereikbaar.

Via de openslaande deuren is de privétuin bereikbaar met terras en voorzien van een berging. Aan het einde van deze tuin bevindt zich de toegang tot de royale gezamenlijke binnentuin. De perfecte plek voor een wijntje aan het einde van de dag. Achter in de tuin bevinden zich een tweetal ruime bergingen en een afgesloten fietsenstalling.
De woning, onderdeel van het grachtencomplex ’t Roode Hert, is gelegen in de wereldberoemde  17e -eeuwse grachtengordel (UNESCO Werelderfgoed) aan de rand van de Jordaan met de Westertoren om de hoek. Met tal van gezellige restaurants en cafés is hier altijd wat te doen. Voor de dagelijkse boodschappen kun je terecht op de Elandsgracht. Het openbaar vervoer bevindt zich op loopafstand, de Westermarkt en het Centraal Station zijn goed bereikbaar.

Bijzonderheden:
- Het betreft een Rijksmonument;
- Gezamenlijke binnentuin van ca. 400m2;
- Het betreft twee appartementsrechten met de mogelijkheid voor twee parkeervergunningen;
- Uniek uitzicht over de Amsterdamse grachten;
- Het betreft een gezonde en actieve vereniging van eigenaren;
- De servicekosten bedragen €389,61 per maand;
- Gelegen op eigen grond met privé tuin.

A BEAUTIFUL MONUMENTAL APARTMENT OF 147M2, WITH A BEAUTIFUL COURTYARD IN THE CANAL AREA WITH A UNIQUE VIEW OVER THE PRINSEN- AND LAURIERGRACHT.

Lay-out:
Through the marble communal entrance you reach the house via the bel-etage. 

Ground floor: 
That the meaning of the bel-etage is beautiful floor is proven again by this beautiful space. The front room with perhaps the most beautiful view over the canals of Amsterdam can be called unique. The ceilings of no less than 4 metres high, in combination with the large windows, make this room a light and very pleasant room to enjoy the canal and historic Amsterdam and to receive your guests. From the room you have a beautiful view through to the Lauriergracht. From the boats in summer to the ice skating in winter, there is always something to see here. 
Through the cast iron spiral staircase in the front room, you can reach a study on the entresol. 
The hallway provides access to the rest of the rooms on this floor. To the left is a laundry room with the central heating system, a separate toilet and the master bedroom. The spacious master bedroom with high ceilings overlooks the courtyard. Furthermore, this room has a spacious walk-in closet and there is a mezzanine accessible by stairs. On the other side of the hall, the house has a spacious bathroom with a walk-in shower and a double sink. 
At the rear of the house is the second spacious bedroom. This bedroom has an entresol of 2m2. 

Ground floor:
Through the spiral staircase in the front room you enter the downstairs living room of the house. The living room has a very spacious and luxurious open kitchen located in the heart of this room. The kitchen is equipped with various appliances, a Quooker, 6-burner Viking cooker with 2 ovens, fridge / freezer (Viking), dishwasher, extractor and a refrigerator. A kitchen where real cooks must be able to express their creativity. The L-shaped kitchen  creates a separation between the front and the back part of the living room. At the back, this floor also has a spacious dining area and a sleek bathroom with a walk-in shower, separate toilet and a washbasin. On this floor, the communal entrance is also accessible.

Through the French doors, the private garden is accessible with a terrace and a storage room. At the end of this garden is the entrance to the spacious communal garden. The perfect place for a glass of wine at the end of the day. In the back of the garden there are two large storage rooms and a closed bicycle shed.
The house, part of the canal complex 't Roode Hert, is located in the world famous 17th century canal belt (UNESCO World Heritage) on the edge of the Jordaan with the Westertoren around the corner. With numerous cosy restaurants and cafés, there is always something to do here. The Elandsgracht is the place to go for daily shopping. Public transport is within walking distance, the Westermarkt and Central Station are easily accessible.

Details:
- The apartment is a national monument;
- Joint courtyard of approx 400m2;
- It concerns two apartment rights with the possibility for two parking permits;
- Unique view over the Amsterdam canals;
- It concerns a healthy and active association of owners;
- The service costs are €389,61 per month;
- Located on private land with private garden.
€ 1.450.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERKOCHT
Sloterkade 130 hs
Sfeervol dubbel benedenhuis van 107m2 met achtertuin en een ruim terras op het westen, gelegen op eigen grond! Ideaal familiehuis met 3 slaapkamers en veel bergruimte, aan de Sloterkade in de zeer gewilde Hoofddorppleinbuurt.

Indeling: 
Via de eigen entree bereik je de woning op de begane grond. Je komt binnen in de ruime hal, nu ook wel gebruikt als speelkamer voor de kinderen. Door de openslaande glazen deuren bereik je de comfortabele woonkamer. Via een halletje met garderobe is het separate toilet bereikbaar. Aan de achterzijde van de woonkamer bevindt zich de open keuken. De keuken beschikt over een 6-pits gasfornuis met een grote oven en een afwasmachine. Middels houten zwevende traptreden aan de achterzijde van de woonkamer is de zeer fraaie uitbouw bereikbaar. De uitbouw, met veel oog voor detail, is in 2017 gerealiseerd en is heerlijk licht door de vele ramen en het dakraam. In de winter kan de gezellige (gas)haard aan worden gestoken en in de zomer kan de pui aan de tuinzijde helemaal open gezet worden doormiddel van de harmonicadeuren. De tuin is gelegen op het westen. Vanuit de uitbouw is nog een zeer ruime interne berging toegankelijk onder de woonkamer.

Via de trap bereik je de eerste etage van de woning. De master bedroom bevindt zich aan de voorzijde van de woning en is zeer ruim te noemen. De kamer heeft een prachtig uitzicht over het water van de Schinkel en biedt voldoende ruimte voor een werkplek en kastenwand. De strak betegelde zwart-witte badkamer beschikt over een ruime inloopdouche, handdoekenradiator en een dubbele wastafel. Op deze etage zijn ook een washok en een separaat toilet. Aan de achterzijde heeft de woning nog twee ruime slaapkamers. Beide slaapkamers geven toegang tot het op het westen gelegen terras. De perfecte plek voor een drankje in de zon aan het einde van de dag.

Locatie: 
De woning ligt op een geliefde locatie aan de Schinkel, waarvan het uitzicht op voorbij trekkende boten en sloepen nooit gaat vervelen. Via ‘Brug 360’ bereik je zo het Vondelpark, de fietssnelweg richting het centrum. De Hoofddorppleinbuurt is een kindvriendelijke buurt die gekenmerkt wordt door de vele gezellige restaurants en cafés (Gent aan de Schinkel, Stadscafé van Mechelen, de Vondeltuin) met een gunstige ligging ten opzichte van het centrum van de stad. Comfortabel wonen met het drukke stadsleven binnen handbereik. Het winkelaanbod in de buurt is zeer compleet, onder andere Marqt, Etos en Hema bevinden zich op loopafstand. In de omgeving is veel speelgelegenheid voor (jonge) kinderen met diverse parken (Vondelpark, Rembrandtpark, Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer) en speeltuinen. In de buurt zijn tevens diverse basisscholen en kinderopvanggelegenheden gevestigd en ook het nieuwe gebouw van The British School of Amsterdam ligt op loopafstand. Daarnaast is er een breed aanbod aan sportverenigingen, allemaal op fietsafstand.

Bereikbaarheid: 
De bereikbaarheid van de locatie is zeer goed. Op loopafstand rijden verschillende bussen en trams die de stad ontsluiten en tevens goede aansluiting bieden naar treinstations Lelylaan en Zuid-WTC. De Ring A-10 is binnen een paar minuten te bereiken, in een klein kwartier ben je op Schiphol. Per fiets zijn het centrum en andere delen van de stad altijd dichtbij.

Bijzonderheden:
- In 2008 is de fundering hersteld;
- Gelegen op eigen grond;
- Prachtig uitzicht over het water;
- De servicekosten bedragen € 181,- per maand;
- Tuin van 23m2 en een dakterras van 6m2 op het westen;
- Fijne uitbouw voorzien van een gashaard en harmonicadeuren;
- Het appartement beschikt over hoogwaardige kozijnen, ramen en deuren;
- Geweldige ligging ten opzichte van het Vondelpark.

Charming double ground floor apartment of 107m2 with back garden and spacious terrace facing west, located on own ground! Ideal family house with 3 bedrooms and lots of storage space, on the Sloterkade in the highly sought after Hoofddorpplein area.

Layout: 
Through the private entrance you reach the house on the ground floor. You enter the spacious hall, now also used as a playroom for the children. Through the French windows you reach the comfortable living room. Through a little hallway with cloakroom you reach the separate toilet. At the back of the living room you will find the open kitchen. The kitchen has a 6-burner gas cooker with a large oven and a dishwasher. Through wooden floating steps at the rear of the living room is the very beautiful extension accessible. The extension, with great attention to detail, was realized in 2017 and is very light through the many windows and the skylight. In the winter, the cozy (gas) fireplace lit and in the summer, the facade on the garden side can be completely opened up through the harmonica doors. The garden is located on the west. From the extension is a very spacious internal storage accessible under the living room.

Via the stairs you reach the first floor of the house. The master bedroom is located at the front of the house and can be called very spacious. The room has a beautiful view over the water of the Schinkel and offers enough space for a workstation and wardrobe. The sleekly tiled black and white bathroom has a spacious walk-in shower, towel radiator and double sink. On this floor there are also a laundry room and a separate toilet. At the rear, the house has two spacious bedrooms. Both bedrooms give access to the west facing terrace. The perfect place for a drink in the sun at the end of the day.

Location: 
The house is situated in a popular location on the Schinkel, where the view of passing boats and sloops never gets boring. Through 'Brug 360' you can reach the Vondelpark, the bicycle highway towards the centre. The Hoofddorppleinbuurt is a child-friendly neighbourhood characterised by its many cosy restaurants and cafés (Gent aan de Schinkel, Stadscafé van Mechelen, the Vondeltuin) with a convenient location in relation to the city centre. Comfortable living with the busy city life within reach. The range of shops in the neighbourhood is very complete, with Marqt, Etos and Hema, among others, within walking distance. In the vicinity is plenty of room for (young) children with various parks (Vondelpark, Rembrandtpark, Amsterdamse Bos, Nieuwe Meer) and playgrounds. In the neighbourhood are also several primary schools and childcare facilities located and also the new building of The British School of Amsterdam is within walking distance. In addition, there is a wide range of sports clubs, all within cycling distance.

Accessibility: 
The accessibility of the location is very good. Various buses and trams run within walking distance, providing access to the city and a good connection to the Lelylaan and Zuid-WTC train stations. The A-10 ring road can be reached within
minutes, and in less than 15 minutes you can be at Schiphol Airport. By bicycle, the centre and other parts of the city are always nearby.

Details:
- In 2008 the foundation has been repaired;
- Located on private land;
- Beautiful view over the water;
- The service costs are € 181, - per month;
- Garden of 23m2 and a roof terrace of 6m2 on the west;
- Fine extension with a gas fireplace and patio doors;
- The apartment has high quality window frames, windows and doors;
- Great location in relation to the Vondelpark.
€ 825.000 k.k.
Bekijk woning
Peters & Partners Amsterdam B.V. VERHUURD
Van Tuyll van Serooskerkenweg 79 II
LEUKE, RECENT GERENOVEERDE 3-KAMERWONING VAN CA 70 M2 IN DE STADIONBUURT. PRACHTIG VRIJ UITZICHT. RUIME SLAAPKAMER. 3 BERGKASTEN OP ZOLDER. DE WONING IS GESTOFFEERD. DE HUURPRIJS VAN € 1.750,- PER MAAND IS EXCLUSIEF DE KOSTEN VOOR ENERGIE, TV EN INTERNET.

INDELING:
Gelegen op de tweede verdieping met een mooi uitzicht op het Van Tuyll vaan Serooskerkenplein tot aan het Olympisch Stadion. Hal, waarop alle vertrekken uitkomen. Woonkamer en suite, waarbij de voorkamer tevens als logeerkamer te gebruiken is. Ruime slaapkamer met veel kastruimte en een kast met de wasmachine en de droger. Moderne badkamer heeft een inloopdouche, een wastafel met console en een handdoekenradiator. Er is een apart toilet. Op de zolder bevinden zich 3 ruime bergkasten. Nette laminaatvloer door de gehele woning.

BIJZONDERHEDEN:
* Woonoppervlakte van 70 m² met een ruime slaapkamer;
* 3 ruime bergkasten op de zolder;  
* Fraai uitzicht op het Van Tuyll van Serooskerkenplein;
* Gewilde en populaire locatie aan een rustige plein in de Stadionbuurt;
* Per auto goede aansluiting op de Ring A10; 
* Goed bereikbaar met O.V. (tram en bus);
* De woning is recent gerenoveerd;
* De woning is gestoffeerd, maar kan voor een meerprijs ook gemeubileerd worden opgeleverd;
* Beschikbaar per direct;

DISCLAIMER:
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Wij aanvaarden van onze kant echter geen enkele aansprakelijkheid voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn slechts indicatief.
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

**This property is listed by a MVA Certified Expat Broker**

NICE, RECENTLY RENOVATED 3-ROOMAPARTMENT OF 70 M2 IN THE POPULAR STADIONBUURT. BEAUTIFUL VIEW. ONE LARGE BEDROOM. 3 STORAGE CLOSETS IN THE ATTICS. THE APARTMENT IS NOT FURNISHED. THE RENTALPRICE OF € 1.750,- PER MONTH IS EXCLUDING COSTS FOR ENERGY, TV AND INTERNET.

LAY-OUT:
Situated on th second floor with a beautiful view on Van Tuyll van Serooskerkenplein. Hallway with connection to all the room. Living/diningroom en suite of which one room can serve as a guestroom. Large bedroom with a lot of storage space and including a closet with the washing machine and the dryer. Modern bathroom with a walk-in shower, a sink with console and a towel radiator. Seperate toilet. In thye attics there a 3 large storage cupboards. Throughout the apartment there is a nice laminaat floor.

SPECIALTIES:
* Surface of 70 m2 with 1 large bedroom;
* 3 storage closets in the attics;
* Nice view on the van Tuyll van Serooskerkenplein;
* Popular location on the corner of a quiet square;
* By car good connection towards Ring A10; 
* Good access to public transport (tram and bus);
* Recently renovated;
* The apartment is upholstered, but can be delivered with furniture (for an additional price);
* Available per direct;

DISCLAIMER:
This information has been compiled by us with due care. On our part, however, no liability is accepted for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and areas are indicative only. 
Measurement instruction based on NEN2580, intended to apply a more unambiguous method of measurement for an indication of the usable area. The Measurement instruction does not completely exclude various measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations when performing the measurement.
www.petersenpartners.nl gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante advertenties te zien krijgt. Als je meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier voor ons cookie beleid. Bij akkoord geef je www.petersenpartners.nl toestemming voor het gebruik van cookies op onze website.
 Cookies NIET accepteren