Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Onder bod
Regio Noord-Holland

Regio Noord-Holland

Vraagprijs € 2.950.000,- k.k. Onder bod

Omschrijving

VOORMALIGE DIRECTIEWONING VAN DE ZUIDERGASFABRIEK MET EEN GEBRUIKSOPPERVLAKTE VAN 946 M2 EN EEN ROYAAL PERCEELOPPERVLAKTE VAN 1865 M2. HET BEBOUWINGSVLAK IS 370 M2 + 38 M2 BIJGEBOUW. HET DIRECTIEGEBOUW IS GESCHIKT VOOR MINIMAAL 2 EN MAXIMAAL 6 WOONEENHEDEN. TEGENOVER DE DIRECTIEWONING WORDT EEN PARK AANGELEGD EN IS GELEGEN NAAST DE RIVIER DE AMSTEL!!

De vraagprijs van...
Lees meer

Kenmerken

Soort Object Belegging Totale oppervlakte 946 m²
Lees meer

Omschrijving

English translation below
VOORMALIGE DIRECTIEWONING VAN DE ZUIDERGASFABRIEK MET EEN GEBRUIKSOPPERVLAKTE VAN 946 M2 EN EEN ROYAAL PERCEELOPPERVLAKTE VAN 1865 M2. HET BEBOUWINGSVLAK IS 370 M2 + 38 M2 BIJGEBOUW. HET DIRECTIEGEBOUW IS GESCHIKT VOOR MINIMAAL 2 EN MAXIMAAL 6 WOONEENHEDEN. TEGENOVER DE DIRECTIEWONING WORDT EEN PARK AANGELEGD EN IS GELEGEN NAAST DE RIVIER DE AMSTEL!!

De vraagprijs van € 2.950.000-- k.k. is gebaseerd op een jaarcanon van € 84.367,--, daarnaast is het mogelijk om de erfpachtcanon eeuwigdurend af te kopen door een eenmalige voldoening van een afkoopsom van € 3.530.000,--. Hierdoor vervalt de jaarlijkse canonbetaling.

Indeling:
Op de begane grond was links van de entreehal de wachtkamer gesitueerd, rechts daarvan een kleine kantoorruimte. Via de ruime hal waren de hoekkamers te bereiken, links die van de ingenieur en rechts die van de assistent-ingenieur. Via een portaal werd vanuit de hal de kamer van de adjunct-ingenieur (rechtsachter) ontsloten. Aan de achtergevel grensde een grote kantoorruimte, met aangrenzend in de linker hoek een kleiner kantoor.
In de linkerzijgevel zijn twee toegangsdeuren en in de rechtergevel zit een toegangsdeur van de voormalige woningen en/of kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping en de kapverdieping.

Monument:
Het DIRECTIEGEBOUW (GO 946m2) uit 1907-1913 bestaat uit een gespiegelde dubbelvilla in rationalistische trant op vrijwel rechthoekige plattegrond met ronde erkers aan de voorzijde (ZW) en ingangen onder kleine luifels in de zijgevels. Op de erkers bevinden zich balkons. De symmetrisch opgezette dubbelvilla heeft twee bouwlagen en een kapverdieping onder samenstel van schild- en zadeldaken met rode pannen gedekt. Het hoofdgebouw is een Rijksmonument. Het bijgebouw is geen monument. Voor meer informatie over monumenten verwijzen wij u door naar https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/rijksmonument

Locatie:
De kavel ligt in de nieuwe stadswijk Amstelkwartier. De unieke locatie aan de Amstel, de relatieve nabijheid van het centrum en de Amstelscheg, de uitstekende bereikbaarheid met het openbaar vervoer en de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen zoals het directiegebouw, de watertoren en de hoofdopzichterswoning, vormen sterke factoren voor een stedelijk woonmilieu. In Amstelkwartier 1e en 2e fase zullen circa 2450 woningen worden gerealiseerd. Het tegenover gelegen buurtpark levert een belangrijke bijdrage aan de woonkwaliteit van Amstelkwartier. De toekomstige straatnaam is de Bella Vistastraat.

Bezichtigingen:
Het object is momenteel in gebruik gegeven. Wij hebben vaste data afgesproken met de gebruiker waarop wij met u het object kunnen bezichtigen. U kunt voor het maken van een bezichtigingafspraak contact opnemen met ons kantoor. De directiewoning staat op een afgesloten terrein. Bezichtigingen zijn uitsluitend mogelijk op afspraak.

Documentatie:
De stukken betreffende dit object zijn in te zien via de digitale kluis op onze website. Het wachtwoord voor deze kluis kunt u opvragen via ons kantoor. De belangrijkste verkoopvoorwaarden zijn onder andere opgenomen in het kavelpaspoort, de concept-erfpachtovereenkomst en het financieel kader.

Erfpacht:
De vraagprijs voor de eenmalige vergoeding voor de waarde van de opstal (gebruiksoppervlakte is 946 m2) bedraagt: € 2.950.000-- k.k. Daarnaast heeft de koper de mogelijkheid de erfpachtcanon bij uitgifte van het perceel met de daarop bevindende opstal en het appartementsrecht eeuwigdurend af te kopen door voldoening van een afkoopsom van € 3.530.000,--. Er kan ook gekozen worden om een jaarlijkse vergoeding te betalen voor het gebruik van de grond van € 84.367,--. Dit bedrag staat bij ongewijzigd gebruik vast, afgezien van de jaarlijkse aanpassing van de inflatie.
U kunt de Algemene Bepalingen 2016, welke van toepassing zijn en overige informatie omtrent erfpacht vinden via de website: www.amsterdam.nl/erfpacht.

Belangrijke informatie:
Het vastgoed wordt aangeboden onder voorbehoud van
1. een positieve screening in het kader van de integriteit van de erfpachter op basis van het gemeentelijk integriteitsbeleid
2. de beschikking van een in werking getreden omgevingsvergunning met een bouwplan wat voldoet aan het kavelpaspoort en
3. een positief bestuurlijk besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam.

In het gebouw is asbest aanwezig - met name in de kelder. Ten behoeve van eerdere tijdelijke bewoning zijn enkele loszittende asbestdelen reeds verwijderd. Er is een asbestonderzoek gedaan. Het terrein is gesaneerd, de rapporten hierover en over asbest zijn bij ons kantoor op te vragen.

Op deze verkoop zijn diverse aanvullende bepalingen c.q. bijzonderheden van toepassing, waaronder bijvoorbeeld de waarborgsom, meer informatie hierover kunt u vinden in het financieel kader.

Het financieel kader en de brochure 'Verkoop van gemeentelijk vastgoed' zijn van toepassing op deze aanbieding. In deze brochure heeft de gemeente Amsterdam de (proces)voorwaarden waaronder de gemeente Amsterdam haar gemeentelijk vastgoed aanbiedt nader uitgewerkt. Deze brochure kunt u downloaden van de website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. Het financieel kader is verkrijgbaar bij ons op kantoor.

Medio december 2017 is de hoofdriolering in de Bella Vistastraat geplaatst. Het is aan de nieuwe erfpachter om, in samenspraak met Waternet, er voor te zorgen dat het object zal worden aangesloten op de nieuwe hoofdriolering. De kosten voor de aansluiting, alsmede de kosten voor het verwijderen van de sceptictank, zijn voor rekening van de nieuwe erfpachter.

Naast het object zal een middelgroot wooncomplex worden gerealiseerd; voor meer informatie hierover zie https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/projecten-uitvoering/amstelkwartier-4d-4e/

De fundering heeft kwaliteitsniveau II. Het funderingsrapport is aanwezig.

Op het perceel staan een aantal monumentale bomen met de verplichting om deze goed te onderhouden.

Waternet heeft, in het achterste gedeelte van het perceel, onder de grond een tracé voor de hoofdpersleiding lopen; de zogenoemde obstakelvrije zone. Ter bescherming van de leidingen mag dit gedeelte van het perceel nimmer worden voorzien van een verharde bestrating, ook mogen er geen bomen of diepwortelende planten komen. Ook moet het ten alle tijden goed bereikbaar zijn.

Het object ligt op een royaal perceel met tuin rondom. De inrichting van de tuin dient aan diverse voorwaarden te voldoen. Dit geldt tevens voor de erfafscheiding; in het kavelpaspoort wordt exact omschreven hoe deze eruit dient te zien. Een en ander zal te zijner tijd in nauw overleg met de Supervisor worden afgestemd.

Na een positief besluit van het college zal de erfpacht worden gevestigd op basis van de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.

Juridische levering en vestiging van het erfpachtrecht:
Er is een Supervisieprocedure van toepassing waarbij door de supervisor het voorlopig ontwerp vrijwillig wordt getoetst en daarna kan worden voorgelegd aan de Welstand. Uiteindelijk zal de supervisor ook het definitieve ontwerp toetsen. Als het definitieve ontwerp een positief advies van de supervisor heeft gekregen en nadat er een positieve toets is geweest ten aanzien van het kavelpaspoort en de bouwenvelop kan de omgevingsvergunning worden aangevraagd. Nadat deze omgevingsvergunning is verleend vind de inspectie en de levering plaats, met inachtneming van de ontbindende voorwaarden zoals opgenomen in de erfpachtovereenkomst.

Bijzonderheden:
- Geschikt voor minimaal 2 en maximaal 6 wooneenheden.
- Het wordt mogelijk om per woning (adres) 1 parkeervergunning aan te vragen. Parkeren op
eigen terrein is niet mogelijk.
- Wordt leeg en ontruimd opgeleverd.

Disclaimer:
Bovenstaande deze tekst is uitsluitend indicatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
FORMER MANAGER’S RESIDENCE OF THE ZUIDERGASFABRIEK, 946M2 USABLE AREA AND GENEROUS 1865 M2 PLOT SIZE . BUILT-UP AREA OF 370 M2 + 38M2 OUTBUILDING. THE MANAGER’S BUILDING MAY ACCOMMODATE A MINIMUM OF TWO AND A MAXIMUM OF 6 HOUSING UNITS. A PARK IS BEING BUILT OPPOSITE THE MANAGER’S RESIDENCE AND IS SITUATED NEAR THE RIVER AMSTEL!

The asking price of € 2.950.000,-- (purchasing costs payable by the purchaser), is based on an annual ground rent of € 84.367,-- with an option to buy out the ground rent in perpetuity, with a single redemption payment of € 3.530.000,--. The annual charge will then be cancelled.

Layout:
Left of the entrance hall on the ground floor was a waiting room, with a small office to the right.
The spacious hall gave access to the corner offices, the office of the engineers to the left and to the right the office of the assistant engineers. The room of the deputy-chief engineer (right back)was reached through a portal. In the back was a large office with an adjacent smaller office in the left corner.
There are two entrance doors in the left wall and in the right wall is the door that gives access to the former living areas and/or offices on the first floor and the top floor directly under the roof.

Monument:
The MANAGEMENT BUILDING (UFA 946m2) dating from 1907-1913, consists of a mirrored double fronted villa, built in a rationalist style with an almost rectangular floor plan with round bay windows in the front (SW) and entrances with small awnings in the side walls. There are balconies on the bay windows. This symmetrically built double fronted villa has two stories and a top floor under the roof, consisting of red-tiled hipped roofs and saddle roofs. The main building is a ‘Rijksmonument’ (listed building/ national monument) . The outbuilding is not a listed building. For more information regarding monuments, please visit https://www.monumenten.nl/soorten-monumenten/rijksmonument

Location:
The site is located in the new urban district Amstelkwartier. The unique location near the Amstel, the relative proximity of the city centre and the Amstelscheg, the excellent accessibility by public transport and the cultural-historical elements, such as the management’s building, the water tower and the former superintendent’s house, are strong factors with regard to urban residential areas.
In Amsterkwartier 1st and 2nd phase, some 2450 houses will be built. The neighbourhood’s park, opposite the site, contributes considerably to the quality of the Amstelkwartier. The future street name will be ‘Bella Vistastraat’.

Viewings :
The property is currently on loan. We have agreed fixed dates with the user, to visit the property with you, please contact us to make an appointment. The manager’s residence is situated in a closed off area. Viewings are only possible by appointment.

Documentation:
The documents concerning this property can be inspected in the digital safe on our website. Please contact us for a password of the safe. The most important sales conditions are included in the ‘kavelpaspoort’, the draft leasehold agreement and the financial framework.

Ground rent:
The asking price of the non-recurrent remuneration of the value of the buildings (usable floor area 946m2) is € 2.950.000,-- (purchasing costs payable by the purchaser). The purchaser can buy out the ground rent of the plot, including the buildings and the apartment rights, by a redemption payment of € 3.530.000,-- (Perpetual buyout)
But an annual payment of € 84.333,-- for the use of the ground is also possible. This is a fixed amount if the use of the property remains unchanged, but with an annual inflation adjustment. (indexing)

The applying Algemene Bepalingen (General Provisions) 2016, and all other information concerning ground lease can be found on the website: www.amsterdam.nl/erfpacht

Important information:
1. The property is offered subject to a positive screening of the integrity of the leaseholder, based on the municipal integrity policy.

2. After the definitive design has been approved by the supervisor and after the final design has been matched against the ‘kavelpaspoort’ and the ‘bouwenvelop’ (construction summary), the environmental permit can be applied for.

3. A positive administrative decision of the College of Mayor and Alderpersons of the city of Amsterdam.

The building contains asbestos- especially in the basement. On behalf of previous (temporary) occupation, some loose parts of asbestos have already been removed. An asbestos inspection has been carried out. The surrounding grounds have been cleaned, reports of this and about asbestos are available at our office.

This sale is subject to several additional provisions and particulars, among which the deposit, more information is available in the ‘Financieel Kader’ ( financial framework).

The ‘Financieel Kader (Financial framework) and the brochure ‘Verkoop van gemeentelijk vastgoed’ (Sale of municipal real estate) apply to this offer. In this brochure the City of Amsterdam has detailed the (process) conditions, on which the municipality offers real estate for sale. This brochure can be downloaded from the website www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. The ‘Financeel kader’ is available at our office.

In mid-December 2017 the main sewer was installed in the Bella Vistastraat. The leaseholder has to request a sewer connection from ‘Waternet’. (Waternet is the water company that issues licenses and collects fees for the municipality of Amsterdam) The connection to the main sewer and the removal of the septic tank are at the expense and risk of the buyer.

Next to the property, a medium-sized apartment building will be built; for more information, please visit: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/bouwen-verbouwen/zelfbouw/projecten-uitvoering/amstelkwartier-4d-4e/

The foundation is qualified at level II. The foundation report is available.

There are a number of monumental trees in the grounds, good maintenance is obligatory.

In the back of the plot, Waternet has a trace of the main pressure pipe; the so-called obstacle free zone. To protect the pipes, this part of the property may never be paved, nor may trees or plants with deep roots be planted in this spot. Besides, accessibility at all times must be guaranteed.

The property is situated on a spacious plot and surrounded by a garden. The garden has to be landscaped according to several standards. This also applies to the fencing; the ‘kavelpaspoort’ details exactly what it should look like. In due course the details will be determined in close consultation with a supervisor .
Following a positive decision of the college, the leasehold will be established, based on the Algemene Bepalingen (General Provisions) for perpetual leasehold 2016 Amsterdam

Legal delivery and establishment of leasehold:
A supervisor procedure is applicable, meaning that the provisional design may be assessed, on a voluntary basis, by a supervisor prior to submittal to the Welstand (aesthetics committee). Subsequently the supervisor will also assess the final design. After the definitive design has been approved by the supervisor and after the final design has been matched against the ‘kavelpaspoort’ and the ‘bouwenvelop’ (construction summary), the environmental permit can be applied for. After the permit has been granted, the property will be inspected and delivered, subject to the dissolving conditions as defined in the leasehold contract.

Features:
- Suitable for a minimum of 2 and a maximum of 6 housing units
- It will be possible to apply for one parking permit for each of the housing units. Parking on the premises is not possible.
- Will be delivered empty.

Disclaimer:
The information contained herein is deemed reliable but not guaranteed. Any information of special interest should be obtained through independent verification. No rights can be derived from the information in this publication.
Overdracht Status Onder bod Vraagprijs € 2.950.000,- kosten koper Aanvaarding in overleg BTW van toepassing Nee Bouwvorm Bouwvorm Bestaande bouw Bouwjaar 1910 Indeling Soort Object Belegging Totale oppervlakte 946 m² Perceeloppervlakte 1861 m² Energie Energieklasse E Energie einddatum 19-07-2027 Diversen Woonruimte Geen woonruimte aanwezig
Hoofdfunctie
Belegging
Beleggingstype
Woonruimte
Regio
Amsterdam
Woonruimtetype
Appartementencomplex
Aantal zelfstandige verhuurbare eenheden
2
Oppervlakte
946 m²
Aantal huurders
2

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van dit object te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Contact

Gebruik het onderstaande formulier om contact met ons op te nemen.
Bedrijfsgegevens
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.